2015-04-10

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły


Misja szkoły:

 

„Nowi ludzie prace swe i dnie przywiodą,

Dzięki ludzkiemu sercu (bo przez nie żyjemy),

Z całą jego czułością, radością i trwogą

We mnie obudzić może najmniejszy kwiat z ziemi

Myśli, co leżą głębiej, niż łzy sięgnąć mogą.”

                         William Wordsworth
Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów 
w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. 
Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. 
Jesteśmy szkołą bezpieczną, nasze bezpieczeństwo zapewnia nam kadra szkolna
 i zainstalowany monitoring wizyjny.
 Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. 
Wpajamy wartości etyczne i moralne. 
Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. 
Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

czyli:

  • bezpieczeństwo;
  • przyjaźń i partnerstwo;
  • wzajemny szacunek, tolerancja i pomoc;
  • radość i zabawa;
  • twórcze działanie;
  • pozytywne myślenie;
  • poszukiwanie wartości moralnych;
  • zaangażowanie w naukę;
  • rozwijanie własnych zdolności.

 

 

 

 

Placówka uczestniczy w projekcie „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych 
w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. I ” zawód nr N3 – sprzedawca współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła otrzymała pracownię komputerową i centrum multimedialne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się