2015-04-10

Statut Technikum nr 5

S T A T U T

TECHNIKUM NR 5

W KATOWICACH

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 1. Nazwa szkoły brzmi: Technikum Nr 5        
 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
  w Katowicach.
 3. Technikum nr 5  mieści się w Katowicach przy ul. J. Hallera 60
 4. Szkoła jest prowadzona i finansowana przez Miasto Katowice.            
 5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 6. Ilekroć w statucie mowa o „Szkole”, należy przez to rozumieć Technikum Nr 5
  w Katowicach.
 7. Ilekroć w statucie mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów.

 

 

 

§2.

 1. Proces             dydaktyczny w Technikum Nr 5 odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania.
 2. Technikum Nr 5 kształci w zawodach:        
 3. technik handlowiec
 4. technik księgarstwa   

          i przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.       

 1. Nauka w Szkole trwa 4 lata.
 2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej "egzaminem  zawodowym" z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów Technikum nr 5.
 3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.      
 4. Absolwenci Technikum nr 5 uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.  

           

II CELE I ZADANIA

§3.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1. zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu;

2. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu.

3. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości.

4. przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie;

5. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

6. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

7. dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów
i wymagań egzaminacyjnych;

8. realizuje działania dotyczące orientacji i informacji zawodowej oraz z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika;

9. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

10. sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom w szkole podczas zajęć obowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich, monitorowanie przez wyznaczoną osobę z obsługi szkoły ewidencji osób wchodzących na teren placówki oraz stały nadzór przez prowadzących zajęcia;

11. zapewnia bezpieczeństwo poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego, który obejmuje budynek oraz plac szkolny. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zabezpieczenie budynku przed innymi zagrożeniami;

12. zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę korzystając również z pomocy rodziców uczniów, opiekunów prawnych oraz wolontariuszy;

13. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne;

14. umożliwia             rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

15. zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;

16. tworzy warunki umożliwiające kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach losowych.

17. Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami
i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyki zawodowe

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zajęcia wymienione w § 3  ustęp 17 punkt 3,5,6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

18. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej i pozaszkolnej, przy ścisłej współpracy z Radą Rodziców.

 

 

 

§4.

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój  oddział przez cały cykl nauczania.

3. Na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzy lub powierzył zadania wychowawcy, mogą mieć wpływ rodzice i uczniowie.

4. Rodzice zespołu klasowego w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić do dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor Szkoły w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.

 

 

 

III. ORGANY SZKOŁY

§ 5.

Kompetencje Technikum Nr 5 zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 6.

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 7.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Zespół.

§ 8.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Liczbę uczniów w oddziale określają odrębne przepisy.

§ 9.

1. Podstawowymi formami organizacji działalności Szkoły, zapewniającymi realizację statutowych celów i zadań są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, których tygodniowy wymiar godzin obowiązujący dla danej klasy określa plan nauczania;

2) zajęcia dodatkowe określone w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania
w Szkołach publicznych.

2. W Szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień, samodzielności i aktywności, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący na ten cel.

3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania realizowane są na terenie Szkoły. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne
w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia praktycznego
i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką.

5. Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

V. ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

§ 10.

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie praktyk zawodowych.

3. Praktyki zawodowe są organizowane dla uczniów Szkoły w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

4. Praktyki zawodowe pozwalają uczniom zastosować i pogłębić zdobytą wiedzę oraz sprawdzić umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

5. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia środki dydaktyczne oraz zapewnia warunki bhp i spełnia inne wymagania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Szczegółowe terminy praktyk zawodowych dla uczniów ustala, po konsultacji
z przedstawicielami zakładów pracy na dany rok szkolny, kierownik szkolenia praktycznego.

7. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych

oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania.

8. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej uczniów w wieku do lat 16 nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.

9. Miejscami organizowania praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę są: pracownie zajęć praktycznych w szkole oraz zakłady pracodawców.

10. Praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę w zakładach szkoleniowych odbywa się na podstawie umowy między szkołą i zakładem.

11. Umowa o praktyczną naukę zawodu - organizowana poza szkołą (zawierana przez Dyrektora Szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu) - powinna precyzować:

1)Nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania.

2) Nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu.         

3)Zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu.            

4) Listę uczniów.       

5) Nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu. 

6) Formę praktycznej nauki zawodu – praktyka zawodowa

7) Terminy rozpoczęcia i zakończenia.        

8) Prawa i obowiązki stron.  

9) Ewentualne dodatkowe ustalenia organizacyjne.

           

12. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę o praktyczną naukę zawodu:

1)Szkoła nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu.            

2)Szkoła  akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu.

3) Szkoła  współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

4) Szkoła zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.    

5) Pracodawca zapewnia warunki do realizacji praktycznej nauki zawodu: stanowiska
z wyposażeniem, odzież, obuwie, pomieszczenia do przechowywania odzieży,  pomieszczenia socjalne i urządzenia sanitarne.

6) Pracodawca wyznacza  instruktorów praktycznej nauki zawodu.

7) Pracodawca zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, zasadami bhp.

8) Pracodawca nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu - współpracuje ze          szkołą.            

9) Pracodawca sporządza dokumentację powypadkową.    

10) Pracodawca powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia (młodocianego)          regulaminu pracy.

13. Praktyki zawodowe – ustalenia organizacyjne. 

 1. W czasie zajęć praktycznych uczeń zobowiązany jest prowadzić       dzienniczek zajęć praktycznych,  w którym zapisuje wykonywane czynności.    
 2. Ocenę z praktyki zawodowej ustala się na zakończenie praktyki zawodowej, którą wystawia  kierownik szkolenia praktycznego, biorąc pod uwagę ocenę opiekuna praktyk;
 3. Jeżeli   w czasie odbywania praktyki zawodowej absencja ucznia przekroczy połowę przewidzianego czasu, jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć w całości
  w innym terminie i w formie, uzgodnionej z kierownikiem szkolenia praktycznego;

 

 

 

 

§ 11.

1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określone są w Statucie Zespołu Szkół Handlowych.

2. Zasady wydawania uczniom świadectw określają przepisy w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 12.

Szczegółowe postanowienia dotyczące nauczycieli i innych pracowników Szkoły zawarte są w Statucie Zespołu.

 

VII. UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 13.

Szczegółowe postanowienia dotyczące uczniów Szkoły zawarte są w Statucie Zespołu.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Pieczęć urzędowa Zespołu zawiera nazwę “Technikum Nr 5”

 

 

§ 15.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 16.

1. Baza materialna Szkoły, stanowi własność komunalną Miasta Katowice.

§ 17.

2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Katowice

Załączniki

  STATUT TECHNIKUM NR....01.2018.docx 28,05 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się