2019-10-28

Statut Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOLESŁAWA PRUSA

W KATOWICACH

/tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone do 5 listopada 2021r. włącznie/

Statut opracowany został zgodnie z art.72 ust. 1, 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z uwzg. art. 364 Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo Oświatowe

zawiera zmiany na podstawie uchwał Rady Pedagogiczne Zespołu z: 17.10.2019, 30.03.2020, 14.05.2020, 14.09.2020, 24.09.2021, 5.11.2021, 21.01.2022


 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.         Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

2.         W skład zespołu wchodzą:

1)    Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

2)  5 letnie Technikum Nr 5 prowadzi oddziały 4 letniego Technikum na podbudowie                       gimnazjum

3)    Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;

4)    Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3.

3.         Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach, nazywany dalej Zespołem, jest prowadzony i finansowany przez Miasto Katowice.

4.         Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

5.         Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach mieści się w Katowicach przy ul. J. Hallera 60

6.         Dyrektor  może wnioskować o powstanie nowych szkół, które wejdą w skład Zespołu.

7.       Ilekroć w statucie mowa o „Zespole”, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Handlowych.

8.    Ilekroć w statucie mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów.

9.     Ilekroć w statucie mowa o dzienniku lekcyjnym, należy przez to rozumieć dziennik w formie papierowej oraz dziennik w formie elektronicznej.

§ 2

1.         Zespołowi nadaje imię miasto Katowice, na wspólny wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.

2.         Imię powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej Zespołu.

§ 3

1.         Ustalona nazwa Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu.

§ 4

1.                  Szkoły wchodzące w skład Zespołu kształcą w zawodach:

 

      1)  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 – sprzedawca

              2)Technikum nr 5 – technik handlowiec, technik księgarstwa

             3)Branżowa Szkoła II Stopnia – technik handlowiec, technik księgarstwa

 

 

 

,     2.      Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych szkołach wynosi:

 

1)      Branżowa Szkoła I stopnia  -  3 lata

 

2)      Technikum nr 5  -  5 lat po podstawówce, 4 lata po gimnazjum

 

 

3)      Branżowa Szkoła 2 stopnia  -  2 lata

 

 

II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 5

1.         Zespół kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami, uzdolnieniami oraz zadaniami oświaty.

2.         Zespół spełnia funkcję: kształcącą, wychowującą, kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

3.         Zespół wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych
i humanistycznych, tolerancji, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

4.         Zespół podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia  każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki j jej rozwoju organizacyjnego. Dotyczą one:

1)         zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu;

2)         umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu lub zaświadczenia po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje w zawodzie;

3)   kształtuje u uczniów postawy prospołeczne w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

4)         kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

5)         umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

6)         dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych;

7)         realizuje działania dotyczące orientacji i informacji zawodowej oraz z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika;

8)         upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

9)         sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom w szkole podczas zajęć obowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich, monitorowanie przez wyznaczoną osobę z obsługi szkoły ewidencji osób wchodzących na teren placówki oraz stały nadzór przez prowadzących zajęcia;

10)       zapewnia bezpieczeństwo poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego, który obejmuje budynek oraz plac szkolny. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zabezpieczenie budynku przed innymi zagrożeniami;

11)       zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół korzystając również z pomocy rodziców uczniów, opiekunów prawnych oraz wolontariuszy;

12)       umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne ;

13)       umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

14)       zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;

15)       tworzy warunki umożliwiające kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach losowych;

§ 6

Zespół realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, wolontariuszami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

§ 7

            Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej i pozaszkolnej, przy ścisłej współpracy z Radą Rodziców.

§ 7a

W okresie czasowego ograniczenia działalności szkół możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość zgodnie z wytycznymi/procedurami wprowadzonymi przez dyrektora szkoły.

 

§ 8

1.         Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

2.         Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój  oddział przez cały cykl nauczania w danym typie szkoły.

3.         Na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzy lub powierzył zadania wychowawcy, mogą mieć wpływ rodzice i uczniowie.

4.         Rodzice zespołu klasowego w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić do dyrektora Zespołu lub Rady Pedagogicznej z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor Zespołu w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.

III. ORGANY ZESPOŁU

§ 9

1.         Organami Zespołu są:

1)         Dyrektor;

2)         Rada Pedagogiczna;

3)         Rada Rodziców;

4)         Samorząd Uczniowski;

2.         Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Zespołu zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:

1)         reprezentuje szkołę na zewnątrz;

2)         zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stwarza warunki uczniom do harmonijnego rozwoju psychofizycznego, między innymi poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

3)         realizuje uchwały Rady Zespołu oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)         współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

6)         tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych

            i opiekuńczych Zespołu;

7)         kształtuje twórczą atmosferę pracy w Zespole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze;

8)         realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego zgodnie z prawem;

9)         przedkłada do zaopiniowania  Radzie Rodziców, a następnie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej, projekty planów pracy Zespołu i kieruje ich realizacją, nadzoruje realizację uchwalonego przez Radę Rodzicówprogramu wychowawczo-profilaktycznego,udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej;

10)       ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

11)       przedkłada Radzie Pedagogicznej do podjęcia uchwały zgodnie z jej kompetencjami w tym projekty innowacji pedagogicznych, wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

13)       opracowuje i realizuje plan finansowy Zespołu, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, przedstawia plan finansowy do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców oraz dysponuje środkami i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14)       przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

15)       wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

16)       sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:

a)         planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną Zespołu
z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jej wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

b)         inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań
w zakresie jakości pracy Zespołu oraz w podejmowaniuinnowacji pedagogicznych;

c)         przekazuje sporządzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty raport
z ewaluacji zewnętrznej Zespołu  Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców;

d)        opracowuje program rozwoju Zespołu, wykorzystując wyniki ewaluacji;

e)         gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny pracy nauczycieli,według zasad określonych w odrębnych przepisach;

17)       podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej;

18)       zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

19)       organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

20)       realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określone w odrębnych przepisach;

21)       prowadzi sprawy osobowe pracowników Zespołu;

22)       określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

23)       współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole, w zakresie przewidzianym przepisami, a w szczególności:

a)         zasięgania opinii w sprawach organizacji pracy Zespołu;

b)         ustalania regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników Zespołu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c)         ustalania planu urlopów pracowników administracyjnych, obsługi i kadry kierowniczej  Zespołu

24)       administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującym  regulaminem;

25)       zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

26)       egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego porządku oraz dba o czystość i estetykę Zespołu;

27)       sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu;

28)       organizuje wyposażenie Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

29)       organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu Zespołu;

30)       nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych;

31)       wykonuje zwykły zarząd powierzonego majątku szkolnego, a w szczególności:

a) organizuje przeglądy techniczne obiektu szkolnego oraz prace konserwacyjno-remontowe;

b) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku;

32)       wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Zespołu oraz obowiązujących przepisów;

33)       zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

34)       przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zespołu;

35)       występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;

36)       w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

37)       organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

38)      ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a)                 zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)                 materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach
w danym roku szkolnym”

39)       podaje do publicznej wiadomości do szkolny zestaw programów nauczania
i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać  od początku następnego roku szkolnego

40)       podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

41)       podejmuje decyzje w sprawie zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

42)       rozpatruje skargi uczniów w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia w terminie 7 dni od wpłynięcia skargi;

             43)      organizuje zajęcia  do których zalicza się:

a)dodatkowe zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b)dodatkowe zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, a program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

d)                zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

e)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

f)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

g)po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, odpowiedniego doradcy metodycznego lub nauczyciela dyplomowanego wprowadza do użytku program autorski, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli

45)   stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły

 

3.         W Zespole funkcjonuje jedna, wspólna Rada Pedagogiczna, której obowiązki, uprawnienia i tryb pracy określa obowiązujący w Zespole Regulamin Rady Pedagogicznej.

1)         Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

2)         Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu;

3)         W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole;

4)         W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady;

5)         Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)         zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

b)         zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy;

c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d)ustalanie planów i programów organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy;

f) realizowanie uchwalonego przez Radę Rodziców programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły;

h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Śląskie Kuratorium Oświaty, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

6)         Rada Pedagogiczna w ramach swych kompetencji opiniuje w szczególności:

 a) organizację pracy Zespołu, w tym rozkładu zajęć edukacyjnych, oraz organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

b) projekt planu finansowego Zespołu;

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom Zespołu stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e) istotne dla działalności Zespołu zagadnienia dotyczące procesu nauczania
i wychowania;

f) zestaw zestawów programów nauczania i szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu  przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

g) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7)         Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia jej członków o terminie i programie posiedzenia. O terminie zebrań Rady Pedagogicznej nauczyciele powiadamiani są co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem, nie dotyczy to nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej;

8)         Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, a także co najmniej raz w każdym semestrze ;

9)         Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady;

10)       Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Zespołu i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców;

11)       Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole;

12)       W przypadku określonym w pkt 11 organ uprawniony do odwołania przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o jego wyniku Radę Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

13)       Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym. W sprawach dotyczących osobiście członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne;

14)       Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;

15)       Zasady i tryb działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin ustalony przez Radę;

16)       Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli  i innych pracowników Zespołu.

4.         W Zespole działa jedna, wspólna Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów szkół wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1,2.

1)         Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkół wymienionych w § 1 ustęp 2 punkt 1 i 2 wchodzących w skład Zespołu;

2)         Zasady i tryb działalności Rady Rodziców określa regulamin;

3)         Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy:

a)         występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymiwszystkich spraw Zespołu;

b)         gromadzenie i gospodarowanie funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu;

c)         uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

d)         opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

e) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących
w danym roku szkolnym;

f) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.         W Zespole działa jeden, wspólny Samorząd Uczniowski.

1)         Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu;

2)         Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

3)         Samorząd Uczniowski może przedkładać pozostałym organom Zespołu wnioski          i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

a)         prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem

i stawianymi wymaganiami;

b)         prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)         prawo do organizacji życia szkolnego i możliwości rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)         prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f)         prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

g)         prawo do wyboru Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

3.         Współdziałanie organów Zespołu.

1)         Organy Zespołu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub uchwał w granicach swoich kompetencji;

2)         Organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się
o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;

3)         Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami Zespołu rozwiązywane są polubownie
w drodze mediacji;

4)         W przypadku sporów między organami Zespołu dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po wcześniejszym wysłuchaniu stron;

5)         Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do organu prowadzącego Zespół.

§ 10

1.         Dopuszczalne jest za zgodą organu prowadzącego utworzenie stanowiska wicedyrektora.

2.         Powołany wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z szczegółowym zakresem zadań i obowiązków.

3.         Organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz odpowiedzialność za właściwy przebieg szkolenia praktycznego uczniów powierza się kierownikowi szkolenia praktycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o szczegółowy zakres zadań i obowiązków.

4.         Jeśli w Zespole nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora, dyrektor wyznacza osobę do zastępowania dyrektora Zespołu, w przypadku jego nieobecności.

§ 11

1.         Rodzicei nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży, a w szczególności:

1)         rodzice są informowani przez wychowawców i nauczycieli o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w klasie i w szkole;

2)         dyrektor i nauczyciele  zapoznają rodziców z szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;

3)         rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)         rodzice mają prawo do uzyskiwania od wychowawcy i nauczycieli informacji

i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)         spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym.

2.         Przepisy ust.1 nie dotyczy szkół wymienionych w § 1 ustęp 2 punkt 3.

IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 12

1.         Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.         Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 12a

1.      W Zespole obowiązuje dziennik elektroniczny Vulcan.

2.      Szczegółowe zasady korzystania ujęte są w Regulaminie korzystania z dziennika elektronicznego.

§ 13

1.         Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół.

2.         W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

§ 14

1.         Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

2.         Liczbę uczniów w oddziale określają odrębne przepisy.

§ 15

1.         Podstawowymi formami organizacji działalności Zespołu, zapewniającymi realizację statutowych celów i zadań są:

1)         obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, których tygodniowy wymiar godzin obowiązujący dla danej klasy określa plan nauczania;

2)         zajęcia dodatkowe określone w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

2.       W Zespole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień, samodzielności i aktywności, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący na ten cel.

3.     Obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania realizowane są na terenie Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 4. i 6.

4.     W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,
w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką.

5.     Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 15 A

ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę,  natomiast praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę w celu przygotowania zawodowego.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3. Zajęcia praktyczne są organizowane dla uczniów i młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, praktyka zawodowa dla uczniów Technikum Nr 5,  w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

4. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe pozwalają uczniom zastosować i pogłębić zdobytą wiedzę oraz sprawdzić umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

5. Podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zapewnia środki dydaktyczne oraz zapewnia warunki bhp i spełnia inne wymagania zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.

6. Praktyki uczniów Technikum są organizowane w czasie roku szkolnego.

7. Szczegółowe terminy praktyk zawodowych dla uczniów ustala, po konsultacji
z przedstawicielami zakładów pracy na dany rok szkolny, kierownik szkolenia praktycznego.

8. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych
i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania.

9. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.

10. Miejscami organizowania praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę są: pracownie zajęć praktycznych w szkole oraz zakłady pracodawców.

11. Praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę w zakładach szkoleniowych odbywa się na podstawie umowy między szkołą i zakładem.

12. Umowa o praktyczną naukę zawodu - organizowana poza szkołą (zawierana przez Dyrektora Szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu) - powinna precyzować:

1)      Nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;

2)      Nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;

3)       Zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;

4)      Listę uczniów;

5)      Nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu; 

6)      Formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa);

7)      Terminy rozpoczęcia i zakończenia;

8)      Prawa i obowiązki stron;

9)      Ewentualne dodatkowe ustalenia organizacyjne.

13. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę o praktyczną naukę zawodu:

1)      Zespół nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu.

2)      Zespół  akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk.

3)      Zespół  współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

4)      Zespół zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5)      Pracodawca zapewnia warunki do realizacji praktycznej nauki zawodu: stanowiska
z wyposażeniem, odzież, obuwie, pomieszczenia do przechowywania odzieży,  pomieszczenia socjalne i urządzenia sanitarne.

6)      Pracodawca wyznacza  instruktorów i opiekunów praktyk.

7)      Pracodawca zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, zasadami bhp.

8)      Pracodawca nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu - współpracuje ze szkołą.

9)      Pracodawca  sporządza dokumentację powypadkową.

10)  Pracodawca powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia (młodocianego) regulaminu pracy.

14.  Praktyki zawodowe – ustalenia organizacyjne

1)       Praktyki zawodowe organizowane są w miejscu wskazanym przez pracodawców
i prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk.

2)       W czasie praktyki uczeń zobowiązany jest prowadzić dzienniczek praktyki zawodowej,
w którym zapisuje wykonywane codziennie czynności.

3)       Przy ocenianiu praktykanta brane są pod uwagę następujące kryteria:

a)        stopień umiejętności zdobytych w czasie praktyki;

b)        sposób wykonywania czynności i poleceń;

c)        sposób prowadzenia dzienniczka praktyk;

d)       samodzielność i pracowitość;

e)        zainteresowanie wykonywaną pracą;

f)         przestrzeganie dyscypliny;

g)        umiejętność pracy w zespole.

4)       Ocenę końcową z odbytej praktyki zawodowej wystawia kierownik szkolenia praktycznego , biorąc pod uwagę ocenę opiekuna praktyk, sposób prowadzenia dzienniczka praktyk.

15.   Zajęcia praktyczne – ustalenia organizacyjne.

1)        Zajęcia praktyczne uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 odbywają się
w wyznaczone przez szkołę dni.

2)        W czasie zajęć praktycznych uczeń zobowiązany jest prowadzić dzienniczek zajęć praktycznych,  w którym zapisuje wykonywane czynności.

3)        Ocenę z zajęć praktycznych ustala się dwa razy do roku (śródroczna i roczna). Ocenę  wystawia  kierownik szkolenia praktycznego, biorąc pod uwagę ocenę instruktora praktycznej nauki zawodu.

4)        W przypadku gdy uczeń branżowej szkoły nie spełnia wymagań wiekowych dotyczących pracownika młodocianego, praktyczna nauka zawodu
w zakładach pracy może być organizowana na podstawie pisemnej umowy między szkołą kierującą ucznia a podmiotem przyjmującym ucznia, „w celu przygotowania zawodowego”.

5)        W razie pojawienia się groźby wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, bądź niemożliwości kontynuowania praktycznej nauki zawodu w dotychczasowej formie z innych powodów, uczeń natychmiast zgłasza ten fakt kierownikowi szkolenia praktycznego.

6)        W przypadku przerwania nauki zawodu w celu przygotowania zawodowego
i podjęcia jej w tym samym zawodzie u innego pracodawcy, czas poprzednio odbytej nauki wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, pod warunkiem, że przerwa nie będzie dłuższa niż dwa tygodnie a ponadto:

7)        O każdej zmianie miejsca odbywania nauki zawodu, instruktora lub pracodawcy, uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy i kierownika szkolenia praktycznego;

8)        Dłuższy od dwóch tygodni okres przerwy w odbywaniu praktycznej nauki zawodu może skutkować – w przypadku stwierdzenia winy ucznia i wyczerpania ze strony szkoły możliwości pomocy  w znalezieniu nowego miejsca praktycznej nauki zawodu - skreśleniem z listy uczniów;

 

16.  Jeżeli w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu absencja ucznia:

1) przekroczy połowę przewidzianego czasu, jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć w całości w innym terminie i w formie, uzgodnionej z kierownikiem szkolenia praktycznego;

2) w przypadku absencji nieprzekraczającej połowy przewidzianego czasu odbywania praktyki zawodowej – w zależności od czasookresu – zajęcia mogą być zaliczone przy obniżonej ocenie;

3) zaliczenie, o którym mowa w ppkt 1) jestmożliwe tylko w przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub z przyczyn losowych;

17.   W przypadku, jeśli ocena z praktycznej nauki zawodu nie została wystawiona
w terminie umożliwiającym promocję do klasy programowo wyższej, o formach
i terminie zaliczenia tych zajęć decyduje Rada Pedagogiczna – na pisemny wniosek (z uzasadnieniem) ucznia lub kierownika szkolenia praktycznego.

18.  W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie  branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej "stażem uczniowskim".Warunki organizacji stażu uczniowskiego określają odrębne przepisy.

 

§ 16

1.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne 5 minut, 10 minut, 15 minut.

2.     W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 90 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze zarządzenia dyrektora szkoły.

3.   W szkole obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw (od rozpoczęcia do zakończenia zajęć w danym dniu nauki).

§ 17

1.     Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły, obowiązkowe dla uczniów, są organizowane
w oddziałach, z możliwością podziału na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18

1.     Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 19

1.     Zespół prowadzi działalność wychowawczą i opiekuńczą na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2.     Zespół może udzielać doraźnej pomocy materialnej lub stałej pomocy stypendialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej, zgodnie z ustalonymi odrębnymi przepisami.

3.     W Zespole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 20

1.         Zespół prowadzi odpowiednio dobraną i celowo uzupełnianą bibliotekę szkolną, służącą wspomaganiu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, edukacji kulturalnej
i informacyjnej, rozwijaniu czytelnictwa uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, popularyzowaniu wiedzy o regionie, kształceniu w nauczanych zawodach oraz rozwijaniu zainteresowań. Biblioteka szkolna pomaga
w realizacji zadań statutowych szkoły. Biblioteka jest centrum informacyjnym szkoły.
W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

2.         Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, słuchacze kursów KKZ, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

1)      Uczniowie i słuchacze stają się czytelnikami na podstawie zapisów w dokumentacji
i legitymacji  szkolnej, nauczyciele i pracownicy na podstawie dowodu osobistego, rodzice/opiekunowie prawni na podstawie karty czytelnika dziecka i dowodu osobistego.

 

3. Zbiory biblioteczne.

Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.

2)      Rodzaje gromadzonych zbiorów:

a)      wydawnictwa informacyjne i albumowe;

b)      podręczniki szkolne;

c)      lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

d)     literatura popularnonaukowa i naukowa z różnych dziedzin wiedzy, w szczególności
z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych nauczanych w szkole;

e)      beletrystyka pozalekturowa  ze szczególnym uwzględnieniem literatury młodzieżowej;

f)       wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotów nauczanych
w Zespole, w tym obowiązujące programy nauczania ;

g)      aktualne przepisy prawa oświatowego oraz wewnątrzszkolne dokumenty prawne;

h)      wydawnictwa albumowe i atlasy;

i)        wydawnictwa pełniące rolę wspierającą w wychowaniu młodzieży i kształtowaniu postaw prospołecznych;

j)        materiały biblioteczne służące realizacji projektów i akcji bibliotecznych;

k)      literaturę o tematyce regionalnej;

l)        czasopisma dla młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, magazyny zawodowe ;

m)    literatura z zakresu bibliotekoznawstwa i czytelnictwa, jako wyposażenie gabinetu doradcy metodycznego;

3)      Strukturę zbiorów determinuje profil szkoły oraz zainteresowania czytelników.

 

4. Funkcje i zadania biblioteki i ICIM:

1)      udostępnianie  książek i innych źródeł informacji;

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3)      rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną ;

5)      wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły;

6)      wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)      pełnienie funkcji gabinetu metodycznego ;

8)      w szczególnych przypadkach organizacja wypożyczeń międzybibliotecznych;

9)      Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii.

10)  Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.

11)  Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia.

12)  Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

13)  Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej
i intelektualnej.

14)  Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym

 

5. Organizacja biblioteki

1)      Godziny pracy biblioteki w danym roku szkolnym ustala dyrektor w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

2)      Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3)      Skontrum zbiorów bibliotecznych przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (DZ.U. Nr 205, poz. 1283) w bibliotecznym programie komputerowym MOL Optivum firmy Vulcan.

4)      Zatrudnieni w bibliotece nauczyciele bibliotekarze posiadają kwalifikacje zgodne
z obowiązującymi przepisami. W przypadku zatrudnienia co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu z nich powierza obowiązek kierowania biblioteką.

5)      Czynności biblioteczne wykonywane są w programie bibliotecznym MOL firmy Vulcan.

6)      Lokal biblioteki składa się z:

a)      wypożyczalni z czytelnią i ICIM;

b)      dwóch pomieszczeń magazynowych;

c)      korytarza wewnętrznego ze zbiorami bibliotecznymi;

7)      Wyposażenie biblioteki:

a)      księgozbiór tradycyjny i zbiory multimedialne;

b)      stanowisko nauczyciela bibliotekarza – komputer z oprogramowaniem (w tym program biblioteczny), drukarka;

c)      ICIM;

d)     miejsca dla osób korzystających z czytelni ;

8)      Układ księgozbioru:

a)      księgozbiór podręczny;

b)      literatura popularnonaukowa wg UKD;

c)      lektury – układ alfabetyczny;

d)     literatura piękna z podziałem na polską i obcą;

e)      zbiory specjalne – układ wg UKD;

f)       czasopisma;

9)      Finansowanie wydatków:

a)      podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, prenumeratę czasopism, wyposażenie gabinetu doradcy metodycznego ds. bibliotek szkolnych, opłat za biblioteczny program komputerowy, modernizację i serwis sprzętu w tym komputerowego, zakup druków bibliotecznych, innych niezbędnych materiałów i opłat;

b)      planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły;

c)      biblioteka może otrzymywać dotacje na swoją działalność od Rady Rodziców lub
z innych źródeł.

10)  Zabezpieczenia zbiorów:

a)      szklane drzwi przesuwne zamykane jeden na zamek;

b)      drzwi do poszczególnych pomieszczeń wewnętrznych biblioteki każde zamykane na  jeden zamek;

c)      dostęp do kluczy do biblioteki mają tylko nauczyciele bibliotekarze oraz personel sprzątający;

d)     nauczyciele bibliotekarze po zakończonej pracy oddają klucze do dyżurki woźnych, gdzie są one przechowywane ;

e)      klucze zapasowe przechowuje się w kasie szkoły w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisanej i opieczętowanej;

f)       klucze zapasowe do biblioteki mogą być użyte przez woźnego, dyrektora szkoły, sekretarkę w przypadku nagłego zagrożenia mienia biblioteki lub z powodu bardzo ważnych przyczyn. W przypadku użycia kluczy zapasowych sporządza się odpowiedni protokół;

g)      podczas nieobecności nauczyciela bibliotekarza  zabrania się korzystania ze zbiorów bibliotecznych. W nagłych przypadkach za zgodą dyrektora szkoły i w jego obecności nauczyciel może wejść do biblioteki – z każdej takiej sytuacji sporządza się notatkę informacyjną dla bibliotekarza wg ustalonego wzoru; 

11)  Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM, w tym prawa
i obowiązki czytelników podane są w Regulaminie Biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

 

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)      Praca  pedagogiczna:

a)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, a w szczególności prowadzenie działalności popularyzatorskiej;

b)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną;

c)      prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zbiory własne i inne źródła, np.: zbiory innych bibliotek, muzeów, ośrodków informacji naukowej;

d)     udostępnianie zbiorów:

- na zewnątrz ;

             - prezentacyjne ;

             - z wykorzystaniem ICIM

e)      praca z uczniami z wykorzystaniem sprzętu Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej zgodnie z Regulaminem ICIM;

f)       organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną konkursy szkolne, międzyszkolne, organizowane przez inne podmioty;

g)      organizowanie akcji promujących czytelnictwo i udział w akcjach zewnętrznych;

h)      informowanie o działaniach biblioteki szkolnej:

⎯      zamieszczanie informacji bibliotecznych na szkolnych stronach w mediach społecznościowych;

⎯      gazetki i informacje na terenie szkoły;

i)        prowadzenie działalności informacyjnej;

j)        indywidualny instruktaż biblioteczny;

k)      zajęcia czytelnicze ;

l)        aktywizacja młodzieży poprzez organizację aktywu bibliotecznego i/lub koła bibliotecznego;

m)    współdziałanie z gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, radą rodziców, samorządem szkolnym i innymi jednostkami szkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, w realizacji podstawy programowej nauczania, rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów  i przygotowaniu ich do samokształcenia (organizacja imprez, konkursów)

n)      wspieranie  nauczycieli przedmiotów w realizacji podstawy programowej (dobór literatury i pomocy z zakresu gromadzonych zbiorów, tworzenie zestawień tematycznych, współpraca z innymi bibliotekami);

o)      współpraca z bibliotekami i instytucjami promującymi czytelnictwo w zakresie wymiany informacji oraz organizacji i/lub uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, wypożyczeni międzybibliotecznych ;

p)      badanie jakości pracy biblioteki: analiza czytelnictwa, zbieranie informacji zwrotnych na temat pracy biblioteki;

q)      zbieranie dezyderat czytelników, badanie zainteresowań czytelniczych.

2)      Praca organizacyjno-techniczna:

a)      gromadzenie,

b)      opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów w programie bibliotecznym MOL,

c)      ewidencjonowanie (zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami)

d)     przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

e)      selekcja zbiorów

f)       organizacja i doskonalenie warsztatu informacyjnego biblioteki (katalogi, kartoteki, zestawienia bibliograficzne)

g)      organizacja pracy ICIM

h)      organizacja, estetyka pomieszczeń bibliotecznych

i)        prowadzenie dokumentacji pracy na zasadach uzgodnionych z dyrekcją szkoły;

j)        planowanie pracy i sprawozdawczość

3)      doskonalenie własnego warsztatu pracy

a)      lektura

b)      samokształcenie

c)      udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach

7.      Zadania dyrektora szkoły w zakresie biblioteki:

1)      pełni nadzór nad biblioteką

2)      zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki, a w szczególności: dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe na działalność biblioteki
(z budżetu szkoły,  dotacji Rady Rodziców lub innych ofiarodawców)

3)      zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami. W przypadku zatrudnienia co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu z nich powierza obowiązek kierowania biblioteką.

4)      na początku każdego roku szkolnego zatwierdza tygodniowy czas pracy biblioteki
i nauczycieli bibliotekarzy

5)      wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej, powołuje komisje ds. selekcji księgozbioru i komisję ds. wyceny darów

6)      zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy

7)      zatwierdza regulamin biblioteki

8)      wspiera rozwój kultury czytelniczej w Zespole;

 

8.      Zadania Rady Pedagogicznej w zakresie współpracy z biblioteką:

1)      analizuje stan czytelnictwa;

2)      zatwierdza plan pracy biblioteki;

3)      opiniuje regulamin biblioteki;

4)      nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej
i współpracują z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.

 

§ 21

1.     Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik do niniejszego Statutu stanowiący jego integralną część.

2.     Zasady wydawania uczniom świadectw określają przepisy w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

3.     Przebieg kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zawarty jest w regulaminie KKZ, stanowiącym odrębny dokument.

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 22

1.     W Zespole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia, a także pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

2.     Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor, z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela oraz przepisów prawa pracy.

3.     Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnia i zwalnia dyrektor z zachowaniem przepisów prawa pracy, który ustala także zakresy obowiązków i odpowiedzialności tych pracowników.

§ 23

1.         Nauczyciel zobowiązany jest:

1)         rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)         wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)         dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)         kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka;

5)         dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów;

6)         uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie oraz egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej;

7)         sprostować błąd i oczywistą pomyłkę w prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i wpisanie czytelne kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. W przypadku nieobecności nauczyciela sprostowania błędu może dokonać dyrektor szkoły.

2.         Nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół Handlowych może być zobowiązany przez dyrektora w okresie ferii do następujących czynności:

1)         przeprowadzenia egzaminu;

2)         prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3)         opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności, o których mowa w podpunktach 1 –3 nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

§ 24

1.           Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale Zespołu tworzą zespół, który biorąc pod uwagę możliwości uczniów ustala zestaw programów nauczania i szkolny  zestaw podręczników z zakresu kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych oraz w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego.

 

1          przy wyborze podręcznika uwzględnia się:

a)         przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów

b)         wysoką jakość podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat

2)         szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych

3)         w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian
w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;

 4)        Więcej niż jeden podręcznik  można wybrać, biorąc pod uwagę zakres rozszerzony – w technikum, poziom nauczania języka obcego, podręczniki do kształcenia zawodowego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej.

 

2.     Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)         organizowanie współpracy dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania poszczególnych przedmiotów, korelowanie treści nauczania przedmiotów a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2)         wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

3)         organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie;

4)         współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5)         wspólne opiniowanie przygotowywanych w Zespole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

3.     Nauczyciele, oprócz zespołów wymienionych w ust. 1 i 2, mogą tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

4.         Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 25

1.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
w szczególności:

1)         tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2)         inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)         podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.         Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)         otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)         wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

3)         współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

4)                    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)         poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych młodzieży;

b)         udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci;

c)         włączania rodziców w sprawy życia klasy i Zespołu;

5)         współpracuje z pedagogiem szkolnym i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz specjalistycznymi, świadczącymi wykwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów.

3.     W szkołach wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 3 nie stosuje się przepisów ust. 1 i 2 w części dotyczącej działalności opiekuńczej i kontaktów z rodzicami.

§ 25a

1.         W Zespole jest zatrudniony pedagog.

2.         Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)         rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)         określanie form pomocy i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)         organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)         podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły wstosunku do uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)         wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu;

6)         planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia i kariery zawodowej;

7)         działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ;

8)       koordynowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ;

 

VI. UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 26

1.     Szczegółową punktację i warunki przyjęcia do klas pierwszych są zgodne z komunikatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

§ 27

1.         Uczeń Zespołu  ma prawo do:

1)         opieki i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkim formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowanie jego godności;

2)         swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

3)         samorządnego aktywnego współdziałania w życiu Zespołu oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w Zespole;

4)         uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach wiedzy
i umiejętności, zajęciach kół zainteresowań i w konsultacjach;

5)         powtarzania klasy;

6)         nauczania indywidualnego, (dotyczy szkół wymienionych w § 1 ust.2 pkt 1, 2);

7)        zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

8)         ubiegania się o przyznanie stypendiów i innej formy pomocy materialnej ;

9)         uczestniczenia w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku i rozrywki;

10)       pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w szczególności w przypadku trudności w nauce;

11)       korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

12)       złożenia bezpośrednio dyrektorowi skargi w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia;

13)       indywidualnego toku nauczania i indywidualnego programu nauczania z powodu wybitnych zdolności w różnych dziedzinach np. sportowych.

2.         Obowiązkiem ucznia Zespołu jest:

1)         systematyczna praca nad własnym rozwojem, zapewniająca przygotowanie do życia w społeczeństwie i w rodzinie;

2)         aktywne uczestniczenie w procesie nauczania i wychowania, sumienne wykonywanie swoich obowiązków i zadań, współdziałanie z grupą dla osiągania dobrych wyników w nauce;

3)         dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju;

4)         przestrzeganie zakazu używania w czasie lekcji telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych;

5)         przestrzeganie przepisów prawa, statutu Zespołu i regulaminu Samorządu Uczniowskiego, a także zasad kultury osobistej;

6)         szacunek i tolerancja dla ludzi o odmiennych poglądach oraz troska o dobre imię Zespołu;

7)         uczniowie na terenie szkoły nie mogą nosić emblematów polskich klubów piłkarskich np. szalików ani atrybutów subkultur propagujących nienawiść, nietolerancję i przemoc

8)     przestrzegania zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw (od rozpoczęcia do zakończenia zajęć w danym dniu nauki)

3.         Zasady zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych:

1)         Uczniowie Technikum Nr 5 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 do ukończenia 18 roku życia, w przypadku zwalniania się z części zajęć lekcyjnych w danym dniu, mają obowiązek przedstawić upoważnionej osobie (wychowawca, dyrektor, zastępca dyrektora, osoba sprawująca dyżur kierowniczy) w formie pisemnej zwolnienie od rodziców z uzasadnieniem.;

2)

Uczeń, który ukończył 18 lat, może usprawiedliwić się samodzielnie lub     dokumentując nieobecność w Szkole stosownymi zaświadczeniami lekarskimi lub innymi oficjalnymi dokumentami przekazując je upoważnionej osobie (wychowawca, dyrektor, osoba sprawująca dyżur kierowniczy);

           

 

3)         Zwolnienie przekazywane jest wychowawcy, a informacja o zwolnieniu odnotowywana jest przez osobę upoważnioną w dzienniku lekcyjnym, dzienniku elektronicznym;

4)         W nagłych, uzasadnionych wypadkach zwolnienie ucznia niepełnoletniego może nastąpić po telefonicznym powiadomieniu rodziców, którzy odbierają ucznia ze szkoły lub wyrażają zgodę na indywidualny powrót dziecka do domu;

5)         Godziny nieobecne niepotwierdzone zwolnieniem lekarskim usprawiedliwiają rodzice w formie pisemnej uczniom, którzy nie ukończyli 18-ego roku życia. Wychowawca przechowuje usprawiedliwienia do zakończenia roku szkolnego. Uczniowie dorośli mają prawo sami sobie usprawiedliwiać godziny w formie pisemnej. Termin usprawiedliwiania godzin nieobecnych wynosi 7 dni. Punkt ten nie dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, którzy są pracownikami młodocianymi (obowiązują tylko zwolnienia na drukach L4);

6)         Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach pomimo spóźnienia. Jeżeli spóźnienie przekracza 15 minut nauczyciel prowadzący zajęcia wpisuje nieobecność;

7)         Dopuszczalne są zwolnienia  z wychowania fizycznego:

     a) możliwość częściowego zwolnienia ucznia, na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

    

 

b) możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie bierze udziału w zajęcia WF i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. W  przypadku, gdy zajęcia są zajęciami skrajnymi dyrektor na podstawie pisemnej prośby rodziców ucznia niepełnoletniego lub na pisemną prośbę ucznia pełnoletniego może zwolnić ucznia z konieczności obecności na zajęciach. Nieobecność nie wpływa wtedy na frekwencję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             c) w wyjątkowych sytuacjach (krótkotrwałe zwolnienie) pisemne zwolnienie rodziców.

§ 28

1.     Za osiągnięcia w nauce i sporcie, właściwą postawę oraz pracę na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej uczniom Zespołu przyznaje się następujące nagrody, wyróżnienia:

1)         pochwałę ustną wychowawcy klasy wobec klasy;

2)         pochwałę ustną dyrektora Zespołu na forum szkoły;

3)         list pochwalny dyrektora do rodziców;

4)         dyplom uznania;

5)         nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego;

6)         nagrodę ufundowaną przez radę rodziców;

7)         nagrody ufundowane przez sponsorów.

 

2.         Uczeń Technikum Nr 5 może otrzymać również stypendium Prezesa Rady Ministrów.

1)         Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń Technikum Nr 5, który otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;

2)         Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów są sporządzane przez samorząd uczniowski;

3)         Wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się Radzie Pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez właściwego Ministra;

4)         Rada Pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata do stypendium;

5)         Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty
w wyznaczonym terminie.

§ 28 a

1.         Wobec uczniów i słuchaczy Zespołu stosuje się następujące kary:

1)         upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę lub dyrektora szkoły
z jednoczesnym obniżeniem zachowania do oceny nieodpowiedniej w danym semestrze za nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w §27 ust 2 statutu;

2)         nagana pisemna  udzielona przez dyrektora szkoły za systematyczne lub rażące nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w §27 ust 2 statutu;

a)         naganę udziela się na pisemny wniosek z uzasadnieniem  wychowawcy, pedagoga złożony dyrektorowi szkoły;

b)         udzielenie nagany uczniowi powoduje obniżenie mu oceny zachowania do oceny nagannej w danym roku szkolnym i uniemożliwia reprezentowanie szkoły na zewnątrz w danym roku szkolnym.

3)         skreślenie z listy uczniów - wobec uczniów niepodlegających obowiązkowi szkolnemu.

2.         Uczeń  może zostać skreślony z listy uczniów:

1)         za rażące przewinienia potwierdzone przez policję lub sądy rodzinne i inne sądy;

2)         za naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo stosowanie groźby karalnej względem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;

3)         za spowodowanie dużych strat materialnych na terenie szkoły lub poza nią poprzez niszczenie mienia publicznego lub przywłaszczenie cudzej własności;

4)         za przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków, dopalaczy, środków odurzających oraz posiadanie, przechowywanie czy rozprowadzanie alkoholu lub środków odurzających;

5)         za drastyczne naruszenie zasad BHP powodujących narażenie zdrowia i życia członków społeczności szkolnej;

6)         za prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji;

7)         w przypadku, gdy z uczniem będącym młodocianym pracownikiem zostanie rozwiązana umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego lub uczeń zostanie usunięty z zajęć praktycznych organizowanych na podstawie umowy ze szkołą
i w ciągu 1 miesiąca nie zostanie z nim zawarta nowa umowa umożliwiająca mu kontynuowanie praktycznej nauki zawodu;

8)         w przypadku rozwiązania umowy o pracę, umowy w zakresie zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych na przykład z powodu kradzieży;

9)         pełnoletni uczeń Technikum Nr 5 może zostać skreślony z listy uczniów
w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia 200 godzin zajęć w semestrze. Warunkiem skreślenia jest wysłanie dwóch zawiadomień o nieobecnościach uczniowi bądź prawnym opiekunom. Pełnoletni uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia 150 godzin zajęć w semestrze. Warunkiem skreślenia jest wysłanie dwóch zawiadomień o nieobecnościach uczniowi, prawnym opiekunom
i do miejsca odbywania zajęć praktycznych.

3.     Wniosek z uzasadnieniem o skreślenie z listy uczniów przedstawia dyrektorowi wychowawca klasy lub inny nauczyciel; dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej, która rozpatruje wniosek

4.     Decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ważnej uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

1)         decyzja dyrektora wchodzi w życie po upływie okresu odwoławczego; przed upływem tego okresu uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły;

2)         dyrektor może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w następujących przypadkach: gdy narażone jest zdrowie lub życie członków społeczności szkolnej, dla zabezpieczenia mienia społecznego przed ciężkimi stratami;

3)         uczeń, wobec którego zastosowano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nie może uczęszczać do szkoły, przy czym ma prawo zwrócić się do właściwego organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji.

6.     Dyrektor informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

7.     Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły o nałożonej karze w terminie do 14 dni od dnia uzyskania informacji o jej wymierzeniu

1)         W przypadku kar porządkowych wymienionych w § 28a ust.1 pkt 1-2 odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły do rady pedagogicznej. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja rady jest ostateczna;

2)         W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Dyrektor przesyła do Kuratorium pełną dokumentację sprawy w terminie 7 dni od wpłynięcia odwołania.

 

VII OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 29

1.   Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów określają przedmiotowe systemy oceniania.

1a. Szczegółowe zasady oceniania dotyczą Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3. Natomiast szczegółowe zasady oceniania słuchaczy w Branżowej Szkole II Stopnia Nr 3 określa Statut tejże.

2.   Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu:

1)        monitorowanie pracy ucznia;

2)        udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji   o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)        udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)        dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach;

6)        umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia

§ 30.

1.         Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)         formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ;

2)         ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)         bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)         przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)         ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

6)         ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

 7)        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 31.

1.  Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o:

1)        wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

                        2) sposobach  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania wyznaczają ramy i systemy wartości dla Przedmiotowych Systemów Oceniania, które muszą być z nim spójne.

4. W Przedmiotowych Systemach Oceniania czytelnie i jasno są określone zasady oceniania pojedynczych zadań, prac oraz ustalania oceny śródrocznej i rocznej.

5. Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów muszą być zatwierdzone przez przewodniczących komisji przedmiotowych

i przekazane Dyrektorowi Szkoły.

§ 32.

1.      Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń do końca danego roku szkolnego. Oryginały prac pisemnych są udostępniane do wglądu rodzicom ucznia na życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły. Jeśli praca ucznia zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań/zadań. Wskazane jest, aby udostępnianie pracy dokonywał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli nie jest to możliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub   dyrektor szkoły. Na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją ustnie uzasadnić. Oryginał prac pisemnych nie są wydawane poza teren szkoły. Rodzic na życzenie, może otrzymać kopię lub fotokopię pracy ucznia.

2.  W trakcie spotkań rodzice mają możliwość zapoznania się z pracami pisemnymi uczniów i uzyskania informacji o postępach i trudnościach w nauce od każdego nauczyciela uczącego.

3.  Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych na zebraniach lub w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica.

4.  Wychowawca klasy organizuje dodatkowe, indywidualne spotkania rodziców uczniów mających problemy w nauce. Wychowawca może poinformować o formie spotkania także poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

5. Rodzic może uzyskać informację na temat postępów swojego dziecka poprzez dziennik elektroniczny.

§ 33.

1.      Oceny są jawne zarówno dla             uczniów jak i jego rodziców.

2.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

3.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom.

§ 34.

1.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

2.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3.  Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 35.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony/zwolniona na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach tego przedmiotu. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

3. W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uczeń nie uczestniczy w zajęciach i nie jest z nich oceniany. Jeśli okres zwolnienia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej bądź rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, a w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

§ 36.

1.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

§ 37.

1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali, o której mowa w § 9 ust.4.

2.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed rozpoczęciem ferii zimowych nie później jednak niż do końca stycznia danego roku szkolnego oraz nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.  Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

4.  Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na koniec roku szkolnego, nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5.  Klasyfikowanie semestralne w szkołach wymienionych statutu Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w przeprowadza się w terminach klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

6.  Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca klasy o przewidywanej ocenie zachowania z zastrzeżeniem ust.7. Na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli poszczególnych przedmiotów wychowawca klasy ma obowiązek poinformować pisemnie o tym rodziców uczniów przekazując wykazy przewidywanych ocen i przewidywaną ocenę zachowania za pośrednictwem uczniów.

7.  W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych termin, o którym mowa w ust.6 wynosi4 tygodnie Informacje o zagrożeniach na semestr pierwszy i na koniec roku przekazywane są pisemnie rodzicom którzy są zobowiązani do podpisania karty z ocenami i zwrotu jej do wychowawcy klasy.

8.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 9 i § 8.

9.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 8.

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 8.

11. W klasie IV technikum nr 5 przedmioty zawodowe kończą się w I semestrze roku szkolnego, a oceny śródroczne są ocenami końcowymi, wpisywanymi na świadectwo ukończenia szkoły.

§37a

1.      W sytuacji ograniczenia działalności szkół wprowadza się możliwość monitorowania i weryfikowania osiągnięć uczniów przy wykorzystaniu technologii informacyjnej w sposób zdalny zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły.

2.      Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty regulują wprowadzone przez dyrektora na ten okres procedury.

§ 38

1.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

3.  Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4.         W skład komisji wchodzą:

1)         w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako jej przewodniczący;

b)         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)         dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako jej przewodniczący;

b)         wychowawca klasy;

            c)         wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)        pedagog;

e)         przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

f)         przedstawiciel rady rodziców.

3)         W przypadku ucznia, który przyszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym     zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do   oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka dyrektor w sytuacji, gdy nie ma nauczyciela          danego języka nowożytnego w skład komisji może powołać nauczyciela danego języka obcego             nowożytnego zatrudnionego w innej szkole.               

5.  Nauczyciel o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1,2,3.

7.         Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)                    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)         skład komisji;

b)         termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt1;

c)         zadania (pytania) sprawdzające;

d)        wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)                    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)         skład komisji;

b)         termin posiedzenia komisji;

c)         wynik głosowania;

d)        ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 w wyznaczonym, terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 39.

1.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust.3, a ocenę śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.

2.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

1)        Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i/lub etykę do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć;

3.  Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych, praktyk zawodowych ustala kierownik szkolenia praktycznego w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

4.         Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

                1) stopień celujący                                                6

2)    stopień bardzo dobry                                     5

3)    stopień dobry                                    4

4)    stopień dostateczny                           3

5)    stopień dopuszczający                                   2

6)    stopień niedostateczny                      1

5.  Oceny bieżące ustala się w stopniach wg skali w ust.4.

5a.  Oceny bieżące można uzupełnić o znak + i -.

       6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

     7.    Ocena śródroczna i roczna (semestralna) nie jest ustalana jako średnia arytmetyczną ani średnia ważona ocen bieżących.

8.  Wpływ ocen z poszczególnych form sprawdzania postępów na ocenę śródroczną i roczną określa przedmiotowy system oceniania (PSO).

9.  Każdy uczeń musi otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny z różnych form oceniania (np. klasówka, odpowiedź, referat).

10. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest uzyskanie oceny dopuszczającej z minimum 50% przeprowadzonych przez nauczyciela sprawdzianów pisemnych.

11. Jeżeli uczeń wykazuje szczególną aktywność to ocena roczna lub śródroczna może być podwyższona o jeden stopień.

12. Na ocenę roczną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane w ciągu całego roku szkolnego.

      13. Proponowane oceny śródroczne i roczne wpisuje się w zakładce przeznaczonej na oceny        śródroczne i roczne (rubryka; przewidywana),  w dzienniku elektronicznym na 2 tygodnie przed  ustaloną datą  końca   semestru.

 

14. Nieprzygotowanie z przedmiotów wpisuje się poprzez wpisanie daty.

15. Zaliczenie oceny niedostatecznej za semestr pierwszy wpisuje się w pierwszej kolumnie ocen cząstkowych semestru drugiego poprzez wpisanie skrótu „zal”.

§ 40

1.         Formy i zasady sprawdzania postępów ucznia.

1)        sprawdziany pisemne – całolekcyjne formy kontroli postępów w nauce, badające umiejętności, obejmujące treści całego działu (lub w znacznej ich części);

a)         na początku każdego semestru nauczyciel informuje ucznia o liczbie planowanych sprawdzianów;

b)         termin sprawdzianu określa się przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem (fakt ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym);

c)         nauczyciel jest zobowiązany przedstawić rzetelna informację na temat formy mającego się odbyć sprawdzania umiejętności i jego zakresu tematycznego;

d)        w ciągu tygodnia mogą odbywać się najwyżej trzy sprawdziany, nie więcej jednak niż jeden dziennie (nie dotyczy to krótkich wypowiedzi pisemnych);

e)         w przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianych wcześniej sprawdzianach uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela;

f)         w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawić ocenę w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia;

g)         poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej (przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za jedyną);

h)         sprawdzone i ocenione do dwóch tygodni pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu, nauczyciel może udostępnić je rodzicom lub prawnym opiekunom na ich prośbę, do wglądu w szkole;

i)          nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca roku szkolnego.

2)                    Krótkie formy wypowiedzi ustnej i pisemnej:

a)         obejmują one materiał trzech ostatnich jednostek metodycznych;

b)         uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny raz w semestrze z każdego przedmiotu – zgłoszenie tego faktu musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć z tego przedmiotu.

3)         Praca domowa – stosowana w celu utrwalenia przez uczniów określonych umiejętności lub przygotowania:

a)         uczniowie mają prawo do weekendów bez pracy domowej tzn. nie zadaje się pisemnych prac domowych z piątku na poniedziałek;

4)         Aktywność na lekcjach – w odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie powinien podlegać nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.

 

 

 

§ 41

 

Ustalanie oceny z zachowania w Zespole Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach

 

 

 

1.Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, w tym stosunek ucznia do jego zasadniczych obowiązków szkolnych tzn. obecności na zajęciach i uzyskiwania pozytywnych wyników w nauce

 b) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.,

c) aktywność ucznia o charakterze społecznym lub wspomagającym jego zainteresowania i zdolności.

2.Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

 

3.Ocenę zachowania ustala wychowawca, biorąc pod uwagę:

a) samoocenę ucznia,

b) ocenę zachowania przedstawiona przez zespół klasowy,

c) ocenę zachowania przedstawioną przez zespół nauczycieli , przede wszystkim przez zespół nauczycielski danej klasy,

 

 

4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

5. Ocena wyjściową jest ocena dobra.

6.Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

1) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) usprawiedliwia opuszczone godziny lekcyjne, sporadycznie występujące godziny nieusprawiedliwione są wynikiem niedopełnienia formalności przez ucznia lub rodzica; sporadycznie spóźnia się na zajęcia, a ilość godzin usprawiedliwionych nie budzi zastrzeżeń wychowawcy,

 

b) uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych w sposób zdyscyplinowany, nie przeszkadza na lekcjach, wykazuje zainteresowanie życiem szkoły,

 

 c) przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania, okazuje należyty szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, koleżankom

 i kolegom - nie narusza ich godności osobistej, nie zachowuje się wobec nich arogancko,

 

 d) dba o higienę osobistą,

 

 e) w czasie świat szkolnych i egzaminów ubrany jest odświętnie, a na co dzień odpowiednio, tzn. estetycznie i niewyzywająco,

 

f) pracuje systematycznie i na miarę swoich możliwości.

 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zasługuje na ocenę dobrą a ponadto:

a) udziela się w dodatkowych pracach na terenie szkoły wykazując przy tym własną inicjatywę,

 

b) uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych o charakterze społecznym; rozwijane podczas zajęć pozaszkolnych zdolności i zainteresowania prezentuj, uczestnicząc w życiu szkoły, c) udziela pomocy kolegom i koleżankom,

 

c) wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do nauczycieli i kolegów oraz innych osób,

 d) dba o piękno mowy ojczystej,

 

 e)) wywiązuje się bardzo dobrze z powierzonych zadań i funkcji,

 

f) we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu, a w określonej dziedzinie może być wzorem,

 

g)) aktywnie reprezentuje szkołę,

 

 h)nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

 

3)  ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

a) dba o własny rozwój intelektualny,

 b) odnosi sukcesy reprezentując szkołę i przyczynia się w ten sposób do budowania pozytywnego wizerunku szkoły.

 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) często spóźnia się na lekcje, opuszcza zajęcia szkolne, które pozostają nieusprawiedliwione a nie są wynikiem długotrwałej choroby,

 b) wykazuje małe zainteresowanie życiem klasy i szkoły,

c) zdarzają mu się drobne uchybienia dotyczące funkcjonowania w środowisku szkolnym,

 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 a) z premedytacją i świadomie opuszcza godziny lekcyjne,

 b) narusza zasady dobrego wychowania,

 c) nie okazuje szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom,

d) spożywa albo znajduje się pod działaniem napojów alkoholowych lub narkotyków, pali papierosy,

 e) nie poddaje się zabiegom wychowawczym.

 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 a) przejawia zachowanie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i uwłaczające godności innych osób,

 b) ma demoralizujący wpływ na społeczność szkolną,

 c)) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego nieodpowiedniego zachowania,

 d) nie realizuje obowiązku nauki,

 e) wchodzi w konflikt z prawem.

 

7. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 

 8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej lub półrocznej oceny z zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wystawienia tej oceny. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która do 2 dni ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 9. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 f) przedstawiciel Rady Rodziców.

 

10..Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) wynik głosowania,

 4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42.

Egzamin klasyfikacyjny.

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej, na prośbę swoją lub swoich rodziców ( prawnych opiekunów ) może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.         Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)                    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2)                    spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

6.  Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji ;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. W przypadku egzaminu klasyfikacyjny dla ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły, kontynuującego naukę języka obcego nowożytnego we własnym zakresie lub w innej szkole, dyrektor szkoły, który nie zatrudnia nauczyciela tego języka może powołać w skład komisji nauczyciela danego języka z innej placówki.

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2 oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.7 a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 – skład komisji;

2)         termin egzaminu;

3)         pytania egzaminacyjne;

4)         wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.

2)      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i uwzględniać wiadomości i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagań.

14. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dotyczącego uzupełnienia różnic programowych decyzję o terminie egzaminu podejmuje dyrektor szkoły.

     15. Egzamin, o którym mowa w ust.14 przeprowadza się jak dla ucznia wymienionego w ust.2.

16. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”nieklasyfikowany”.

§ 43

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen śródrocznych i rocznych

1.  Uczeń /słuchacz/, który nie zgadza się z przewidywaną oceną śródroczną i roczną  z zastrzeżeniem pkt 10, ma prawo odwołać się od oceny do dyrektora szkoły.

2.  Odwołanie od przewidywanej oceny powinno nastąpić w formie pisemnej nie później niż 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Podanie do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w postaci egzaminu powinno zawierać informację o ocenie, na którą uczeń chce zdawać.

3.  Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem i uczniem, wyznacza termin egzaminu. Egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia (w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela prowadzącego zajęcia inny nauczyciel tego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły).

4.  Na wniosek ucznia w egzaminie w charakterze obserwatora bierze udział wychowawca klasy.

       5.  Zakres egzaminu obejmuje wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego  zgodnie z podstawą programową w nauczanych zawodach oraz w poszczególnych przedmiotach.

6.  Zestaw zadań egzaminacyjnych przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia, a opiniuje drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7.  Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych

8.  Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym odnotowuje się: nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin oraz nazwisko obserwatora, datę przeprowadzenia egzaminu, formę egzaminu. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia.

9.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczna z zastrzeżeniem § 8 i § 16.

10. Uczniowi, który w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uzyskał informację o przewidywanych więcej niż 2 ocenach niedostatecznych, nie przysługuje prawo odwołania się od oceny do dyrektora szkoły.

11. W terminie do 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń ma prawo odwołać się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

12. Umotywowany wniosek uczeń składa dyrektorowi szkoły, który przekazuje go do rozpatrzenia wychowawcy klasy. Wychowawca klasy po konsultacji z samorządem klasowym ustala ostateczną ocenę zachowania ucznia.

§ 43

1, Promowanie.

1)Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem. ust. 2.

2)Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3)Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4)Uczeń może ukończyć szkołę z wyróżnieniem.

 

§ 44.

1.      Egzamin poprawkowy.

1)Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2)Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3) W Branżowej Szkole I Stopnia egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.

4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład Komisji wchodzą:

1)        dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji ;

2)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ;

3)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

       9.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  z zastrzeżeniem § 8.

§ 45

1.  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się zaliczeniem w formie pracy praktycznej, w której słuchacz wykonuje zadania praktyczne w pracowni lub zaliczenia w formie pisemnej.

2.  Słuchacz, który uzyskał zaliczenie otrzymuje zaświadczenie, o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1.    Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Pieczęć urzędowa Zespołu zawiera nazwę „Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach”.

3.     Tablice i pieczęcie Szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu, w skład którego wchodzi oraz nazwę tej Szkoły, z zastrzeżeniem ust.4.

4.     Pieczęcie urzędowe Szkół wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy Zespołu
w skład, którego wchodzą.

§ 47

1.         Zespół posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

2.         Osiągnięcia Zespołu są dokumentowane.

3. Szkoła prowadzi w interesie publicznym kronikę szkoły w celach archiwalnych, historycznych oraz w celach badań naukowych.

§ 48

1.     Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 49

1.     Baza materialna Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach, stanowi własność komunalną Miasta Katowice.

2.    Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Katowice.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..