2018-03-18

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

S T A T U T

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA nr 3

w Katowicach

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 • Ilekroć w statucie mowa o „Szkole”, należy przez to rozumieć Branżowa  Szkoła I Stopnia Nr 3 w Katowicach.
 • Ilekroć w statucie mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów.
 1. Nazwa szkoły brzmi: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3  
 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia  mieści się w Katowicach przy ul. J. Hallera 60
 4. Szkoła jest prowadzona i finansowana przez Miasto Katowice.
 5. Nadzór             pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.      

 

           

 

 

§2.

 1. Proces dydaktyczny w Branżowej Szkole I stopnia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania.
 2. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodzie:           

      1) sprzedawca        

          i przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.        

 1. Nauka w szkole trwa 3 lata.     
 2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej "egzaminem  zawodowym"
  z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie przeprowadzany jest dla uczniów
  i absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia.
 3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.            
 4. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.      

           

II CELE I ZADANIA

§3.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1. zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu;

2.umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu.

3. przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie;

4.kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

5. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

6. dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych;

7. realizuje działania dotyczące orientacji i informacji zawodowej oraz z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika;

8. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

9. sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom w szkole podczas zajęć obowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich, monitorowanie przez wyznaczoną osobę z obsługi szkoły ewidencji osób wchodzących na teren placówki oraz stały nadzór przez prowadzących zajęcia;

10. zapewnia bezpieczeństwo poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego, który obejmuje budynek oraz plac szkolny. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zabezpieczenie budynku przed innymi zagrożeniami;

11. zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę korzystając również z pomocy rodziców uczniów, opiekunów prawnych oraz wolontariuszy;

12. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne ;

13. umożliwia   rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

14. zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;

15. tworzy warunki umożliwiające kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach losowych.

16. Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym zajęcia praktyczne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zajęcia wymienione w § 3  ustęp 16 punkt 3,5,6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

17. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej i pozaszkolnej, przy ścisłej współpracy z Radą Rodziców.

 

 

§4.

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój  oddział przez cały cykl nauczania.

3. Na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzy lub powierzył zadania wychowawcy, mogą mieć wpływ rodzice i uczniowie.

4. Rodzice zespołu klasowego w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić do dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor Szkoły w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.

 

 

III. ORGANY SZKOŁY

§ 5.

Kompetencje Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 6.

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 7.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Zespół.

§ 8.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Liczbę uczniów w oddziale określają odrębne przepisy.

§ 9.

1. Podstawowymi formami organizacji działalności Szkoły, zapewniającymi realizację statutowych celów i zadań są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, których tygodniowy wymiar godzin obowiązujący dla danej klasy określa plan nauczania;

2) zajęcia dodatkowe określone w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w Szkołach publicznych.

2. W Szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień, samodzielności i aktywności, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący na ten cel.

3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania realizowane są na terenie Szkoły. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania doskonalenia zawodowego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką.

4. Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

V. ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

§ 10.

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę,  natomiast praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę w celu przygotowania zawodowego.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3. Zajęcia praktyczne są organizowane dla uczniów i młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I Stopnia w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

4. Zajęcia praktyczne pozwalają uczniom zastosować i pogłębić zdobytą wiedzę oraz sprawdzić umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

5. Podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne zapewnia środki dydaktyczne oraz zapewnia warunki bhp i spełnia inne wymagania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.. Szczegółowe terminy praktyk zawodowych dla uczniów ustala, po konsultacji

z przedstawicielami zakładów pracy na dany rok szkolny, kierownik szkolenia praktycznego.

7.. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych

oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania.

8. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.

9. Miejscami organizowania praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę są: pracownie zajęć praktycznych w szkole oraz zakłady pracodawców.

10. Praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę w zakładach szkoleniowych odbywa się na podstawie umowy między szkołą i zakładem.

11. Umowa o praktyczną naukę zawodu - organizowana poza szkołą (zawierana przez Dyrektora Szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu) - powinna precyzować:

1)Nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę             zawodu oraz miejsce jej odbywania.     

2) Nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu.            

3)Zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu.       

4) Listę uczniów.         

5) Nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu. 

6) Formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa).     

7) Terminy rozpoczęcia i zakończenia.

8) Prawa i obowiązki stron.      

9) Ewentualne dodatkowe ustalenia organizacyjne.

           

12. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę o praktyczną naukę zawodu:

1)Szkoła nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu.      

2)Szkoła  akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu.

3) Szkoła  współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

4) Szkoła zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.            

5) Pracodawca zapewnia warunki do realizacji praktycznej nauki zawodu: stanowiska z wyposażeniem, odzież, obuwie, pomieszczenia do przechowywania odzieży,  pomieszczenia socjalne i urządzenia sanitarne.

6) Pracodawca wyznacza  instruktorów praktycznej nauki zawodu.

7) Pracodawca zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, zasadami bhp.  

8) Pracodawca nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu - współpracuje ze         szkołą.

9) Pracodawca sporządza dokumentację powypadkową.           

10) Pracodawca powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia (młodocianego) regulaminu pracy.

13. Zajęcia praktyczne – ustalenia organizacyjne.

 1. Zajęcia             praktyczne uczniów Branżowej Szkole I Stopnia odbywają się w wyznaczone przez szkołę dni.  
 2. W czasie zajęć praktycznych uczeń zobowiązany jest prowadzić             dzienniczek zajęć praktycznych,  w którym zapisuje wykonywane czynności.          
 3. Ocenę z zajęć praktycznych ustala się dwa razy do roku (śródroczna i roczna), którą wystawia  kierownik szkolenia praktycznego, biorąc pod uwagę ocenę instruktora praktycznej nauki zawodu.
 4. W przypadku gdy uczeń Szkoły  nie spełnia wymagań wiekowych dotyczących pracownika młodocianego, praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy może być organizowana na podstawie pisemnej umowy między szkołą kierującą ucznia a podmiotem             przyjmującym ucznia, „w celu przygotowania zawodowego”.
 5. W razie pojawienia się groźby wypowiedzenia młodocianemu umowy o          pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, bądź niemożliwości kontynuowania praktycznej nauki zawodu w dotychczasowej formie z innych powodów, uczeń natychmiast zgłasza ten fakt kierownikowi szkolenia praktycznego .
 6. W przypadku przerwania nauki zawodu w celu przygotowania zawodowego i podjęcia jej w tym samym zawodzie u innego pracodawcy, czas poprzednio odbytej nauki wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, pod warunkiem, że przerwa nie będzie dłuższa niż dwa tygodnie a ponadto:
 7. O każdej zmianie miejsca odbywania nauki zawodu, instruktora lub pracodawcy, uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy i kierownika szkolenia praktycznego;         
 8. Dłuższy od dwóch tygodni okres przerwy w odbywaniu praktycznej nauki zawodu   może skutkować – w przypadku stwierdzenia winy ucznia i wyczerpania ze strony szkoły możliwości pomocy  w             znalezieniu nowego miejsca praktycznej nauki zawodu - skreśleniem z listy uczniów, zgodnie ze Statutem Szkoły;         
 9. Jeżeli   w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu absencja ucznia:

1) przekroczy połowę przewidzianego czasu, jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć w całości w innym terminie i w formie, uzgodnionej z kierownikiem szkolenia praktycznego;

2) zaliczenie jest możliwe tylko w przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub wynikającej z przyczyn losowych;

10) W   przypadku, jeśli ocena z praktycznej nauki zawodu nie została             wystawiona w terminie umożliwiającym promocję do klasy             programowo wyższej, o formach i terminie zaliczenia tych zajęć             decyduje Rada Pedagogiczna – na pisemny wniosek (z uzasadnieniem)            ucznia lub kierownika szkolenia praktycznego.

 

 

§ 11.

1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określone są w Statucie Zespołu Szkół Handlowych.

2. Zasady wydawania uczniom świadectw określają przepisy w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 12.

Szczegółowe postanowienia dotyczące nauczycieli i innych pracowników Szkoły zawarte są w Statucie Zespołu.

 

 

VII. UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 13.

Szczegółowe postanowienia dotyczące uczniów Szkoły zawarte są w Statucie Zespołu.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Pieczęć urzędowa Zespołu zawiera nazwę “Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3”

 

§ 15.

1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 16.

1. Baza materialna Szkoły, stanowi własność komunalną Miasta Katowice.

§ 17.

2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Katowice

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..