2015-04-10

Rekrutacja - Technikum nr 5

Warunki rekrutacji do klas pierwszych

 na  rok  szkolny   2015/2016

 

Rekrutację przeprowadza się elektronicznie

 

T E C H N I K U M    NR  5    zawód - technik handlowiec, technik księgarstwa

ZASADNICZEJ  SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 3  zawód - sprzedawca

 

 

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych:

 

 

  1. 4-letnie Technikum  Nr 5    od 11 maja do 24 czerwca   2015 r. do godz.1200

 

  1. 3-letnia Zasadnicza Szkoła  Zawodowa Nr 3  od 11 maja do 24 czerwca   2015 r. do godz.1200

 

 

Szczegółowe warunki rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych:

 

Technikum Nr 5  i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

uwzględniające kryteria przyjęć ustalone w Statucie Zespołu Szkół Handlowych

im. Bolesława Prusa w Katowicach

 

 

  1. Wyznacza się następujące zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym będą przeliczane na punkty:

 

-           j. polski

-           matematyka

-           historia

-           język obcy

 

  1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum z każdego przedmiotu podanego w pkt. 1

 

                     a)         Zasady przyznawania punktów są następujące:

 

                                   ocena                          liczba punktów

 

             dopuszczający                      0 punktów

             dostateczny                          9 punktów

             dobry                                  13 punktów

             bardzo dobry                      16 punktów

         celujący                              19 punktów

 

  1. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia uczniów.

 

                     a)         za świadectwo gimnazjalne z wyróżnieniem...........................   5 pkt.

 

                     b)         za uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym

organizowanym przez kuratora oświaty maksymalnie..........  12 pkt.

- za jeden tytuł - 10 pkt.

- za dwa i więcej tytułów dodatkowo - 2 pkt.

                     c)         za osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu

 powiatowym wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie..... 5  pkt. 

 w tym:

 I miejsce lub tytuł laureata          -  5 pkt.

           II miejsce lub tytuł finalisty          -  4 pkt.

         III  miejsce lub wyróżnienie           -  3 pkt.

                    d)                    za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 pkt

                           

4.      Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku  rekrutacji                 200 pkt.

 

                       a)         Maksymalna ilość punktów za oceny uzyskane w gimnazjum

     z przedmiotów  objętych rekrutacją i szczególne osiągnięcia ucznia....... 100 pkt.

                       b)         Egzamin gimnazjalny..................................................................            100 pkt.

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

·        język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        język obcy nowożytny – 0,2 punktu 
za każdy uzyskany procent.

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

  1. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły

           

  1. Absolwenci gimnazjum zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

7.  Uczniowie przyjmowani są do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
     W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych

  b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

  c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunki kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 

8.      Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalne, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

    

10.Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

 

1)      od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum  i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;   

 

2)      3 lipca 2015 r. o godz. 10.00. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

 

3)      do 7 lipca 2015 r. do godz. 10.00. – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

4)      8 lipca 2015 r. o godz. 9.00 ) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

5)      W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

6)        Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r.