2016-03-21

Rekrutacja - ogólne zasady

REGULAMIN REKRUTACJI

1. Zespół  Szkół  Handlowych im.B.Prusa  w roku szkolnym 2017/2018 prowadzi rekrutację drogą elektroniczną przez Internet do:

 4-letniego Technikum kształcącego w zawodach:

 • Technik handlowiec – innowacja  pedagogiczna  handel  międzynarodowy 
 • technik księgarstwa

3-letniej Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie:

       Sprzedawca – innowacja pedagogiczna barista

2. Gimnazjum kandydata, które bierze udział w elektronicznej rekrutacji, zakłada mu konto i podaje hasło dostępu.
3. Kandydaci, których szkoły gimnazjalne nie uczestniczą w naborze elektronicznym, samodzielnie zakładają sobie konta na stronie: http://www.slaskie.edu.com.pl lub takie konta założyć można na miejscu w naszej szkole..
4Przyznaje  się punkty z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy

Możliwe do uzyskania punkty:

 • dopuszczający – 0 punktów
 • dostateczny – 9 punktów
 • dobry – 13 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • celujący – 19 punktów

Inne:

 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów
 • Za udział w finale w wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty – za jeden tytuł 10 punktów – za 2 i więcej tytułów 2 punkty (maksymalnie 12)
 • Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów. – I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
  • II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
  • III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt
 • Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty.
 • Maksymalna ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego – 100 punktów.
 • Przyjmowani będą kandydaci, którzy ostatecznie w wyniku rekrutacji (punkty za świadectwo + osiągnięcia + punkty z egzaminu gimnazjalnego) otrzymali większą ilość punktów:

Kandydaci do technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik telekomunikacji lub technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7. Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc.
8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
 • Wyższą ocenę zachowania,
 • Średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.

9. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.