2021-04-13

Regulamin rekrutacji do Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

40-358 Katowice, ul. Hallera 60

tel./fax. 32 2569934 , 322569291

email: sekretariat@zshkatowice.pl


Załącznik nr  2 do Zarządzenia nr 37/2021/2022

Dyrektora  Zespołu Handlowych
im. Bolesława Prusa w Katowicach

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych

 BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 3

 

w ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH

im. Bolesława Prusa w Katowicach

na rok szkolny 2022/2023

 

dla absolwentów:

 

 

·         szkół branżowych I stopnia

·         zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2013/2014.

 

posiadających  zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji  HAN.01 (AU.20, A.18) – Prowadzenie sprzedaży

 


 


PODSTAWA PRAWNA

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 1327 z 2020 r.,
z późn. zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.  ze zmian.),

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019r. (Dz. U.
z 2019r poz. 1737) w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów,

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

5.    Komunikatu Śląskiego Kuratora Oświaty NrWE-KZ.537.3.2022z dnia 26 stycznia 2022r.

                                                                      §1.

Informacje ogólne

1.Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w roku szkolnym 2022/23 prowadzi rekrutację do:

 

2-letniej Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3  kształcącej w zawodach:

-        Technik handlowiec

-        Technik księgarstwa

kształcącej w formie stacjonarnej  3 lub 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

2.Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Handlowych.

 

 

3.Do szkoły będą przyjmowani kandydaci którzy:

a.       posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

b.      posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia (kwalifikacja HAN.01, AU.20,  A.18 – Prowadzenie sprzedaży), do której ubiegają się o przyjęcie;

c.       posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie .

 

4.Na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

 

 

§2

Podstawowe kryteria przyjęć

Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.Oceny na świadectwie szkolnym ukończenia szkoły branżowej I stopnia: język polski, matematyka, historia i informatyka. Możliwe do uzyskania punkty:

a.    dopuszczający   – 2 punkty

b.    dostateczny        – 8 punktów

c.    dobry                   – 14 punktów

d.    bardzo dobry      – 17 punktów

e.    celujący               – 18 punktów

 

2.Świadectwo ukończenia szkoły branżowej z wyróżnieniem– 7 punktów

 

3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§3.

Kryteria przyjęć w przypadku równorzędnych wyników:

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

1)    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

a)    w przypadku kandydata niepełnoletniego:

·         wielodzietność rodziny kandydata,

·         niepełnosprawność kandydata,

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,   

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,   

·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,   

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą,

 

b)    w przypadku kandydata pełnoletniego:

·         wielodzietność rodziny kandydata,   

·         niepełnosprawność kandydata,   

·         niepełnosprawność dziecka kandydata,   

·         niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

·         samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,

Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.


 

§ 4. Wymagane dokumenty

Dokumenty  wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach:

    1.        kwestionariusz przygotowany przez szkołę  - dostępny na stronie zshkatowice.pl

http://zshkatowice.pl/p,176,nowosc-w-zsh-szkola-branzowa-ii-stopnia

lub w sekretariacie szkoły,

    2.        dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie podpisane na odwrocie,

    3.        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do kształcenia w wybranym zawodzie,

    4.        świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej,

    5.        świadectwo uzyskania kwalifikacji  HAN.01 (AU.20, A.18) Prowadzenie sprzedaży  - Prowadzenie sprzedaży lub HAN.01 Prowadzenie sprzedaży,

    6.        karta zdrowia ucznia

    7.        jeśli kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych powinien je złożyć wraz z dokumentami lub donieść w najbliższym terminie).

 

§5

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 

§  od 17 maja  do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00- złożenie wniosku
o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie zshkatowice.pl lub
w sekretariacie szkoły

 

§  od 24 czerwca do 13 lipca 2022r do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia
o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej (absolwenci 2015-2019), zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;

§  do 13 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

§  do 19 lipca 2022r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

§  20 lipca 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§  od 16 maja do 25 lipca 2022 r.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

§  od 21 do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

§  29 lipca  2022 r. do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Terminarz postępowania uzupełniającego:

 

§  od 1 do 3 sierpnia  2022 r. do godz. 15.00- złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie zshkatowice.pl lub w sekretariacie szkoły

 

§  do 3 sierpnia 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

§  Do 11 sierpnia 2022r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

§  12 sierpnia  2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§  od 1 do 17 sierpnia 2022 r.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

§  Od 16 do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

§  19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Terminarz odwoławczy:

§  Do 5 sierpnia 2022r. (do 25 sierpnia 2022r. w terminie uzupełniającym)  wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

§  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

§  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

§  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 


 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..