2021-04-13

Regulamin rekrutacji do Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

40-358 Katowice, ul. Hallera 60

tel./fax. 32 2569934 , 322569291

email: sekretariat@zshkatowice.pl


REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych

 BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 3

 

w ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH

im. Bolesława Prusa w Katowicach

na rok szkolny 2021/2022

 

dla absolwentów:

 

 

·         szkół branżowych I stopnia,

·         zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 

posiadających  zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji A.18 lub AU.20 – Prowadzenie sprzedaży

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 1327 z 2020 r.,
z późn. zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.  ze zmian.),

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019r. (Dz. U.
z 2019r poz. 1737) w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów,

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

5.    Komunikatu Śląskiego Kuratora Oświaty NrWE-KZ.537.9.2021z dnia 27 stycznia 2021r.

                                                                      §1.

Informacje ogólne

1.Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w roku szkolnym 2021/22 prowadzi rekrutację do:

 

2-letniej Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3  kształcącej w zawodach:

-        Technik handlowiec

-        Technik księgarstwa

kształcącej w formiestacjonarnej  3 lub 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

2.Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Handlowych.

 

 

3.Do szkoły będą przyjmowani kandydaci którzy:

a.       posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

b.       posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia (kwalifikacja A.18 lub AU.20 – Prowadzenie sprzedaży), do której ubiegają się o przyjęcie;

c.       posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie .

 

4.Na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

 

 

§2

Podstawowe kryteria przyjęć

Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.Oceny na świadectwie szkolnym ukończenia szkoły branżowej I stopnia: język polski, matematyka, historia i informatyka. Możliwe do uzyskania punkty:

a.    dopuszczający   – 2 punkty

b.    dostateczny        – 8 punktów

c.    dobry                   – 14 punktów

d.    bardzo dobry      – 17 punktów

e.    celujący               – 18 punktów

 

2.Świadectwo ukończenia szkoły branżowej z wyróżnieniem– 7 punktów

 

3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§3.

Kryteria przyjęć w przypadku równorzędnych wyników:

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

1)    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

a)    w przypadku kandydata niepełnoletniego:

·         wielodzietność rodziny kandydata,

·         niepełnosprawność kandydata,

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,   

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,   

·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,   

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą,

 

b)    w przypadku kandydata pełnoletniego:

·         wielodzietność rodziny kandydata,   

·         niepełnosprawność kandydata,   

·         niepełnosprawność dziecka kandydata,   

·         niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

·         samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,

Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.

§ 4. Wymagane dokumenty

Dokumenty  wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach:

    1.        kwestionariusz przygotowany przez szkołę  - dostępny na stronie zshkatowice.pl

http://zshkatowice.pl/p,176,nowosc-w-zsh-szkola-branzowa-ii-stopnia

lub w sekretariacie szkoły,

    2.        dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie podpisane na odwrocie,

    3.        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do kształcenia w wybranym zawodzie,

    4.        świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej,

    5.        świadectwo uzyskania kwalifikacji  A.18 Prowadzenie sprzedaży lub  AU 20. Prowadzenie sprzedaży,

    6.        karta zdrowia ucznia

    7.        jeśli kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych powinien je złożyć wraz z dokumentami lub donieść w najbliższym terminie).

 

§5

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 

§  od 17 maja  do 24 czerwca 2021 r. do godz. 15.00- złożenie wniosku
o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie zshkatowice.pl lub
w sekretariacie szkoły

 

§  od 25 czerwca do 14 lipca 2021r do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia
o świadectwo ukończenia branżowej szkołyI stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej (absolwenci 2015-2019), zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;

§  do 14 lipca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

§  do 21 lipca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

§  22 lipca 2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§  od 17 maja do 26 lipca 2021 r.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

§  od 22 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

§  2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Terminarz postępowania uzupełniającego:

 

§  od 3 do 6 sierpnia  2021 r. do godz. 15.00- złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie zshkatowice.pl lub w sekretariacie szkoły

 

§  do 6 sierpnia 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

§  Do 12 sierpnia 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

§  13 sierpnia  2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§  od 3 do 13 sierpnia 2021 r.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

§  Od 13 do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

§  23 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminarz odwoławczy:

§  Do 5 sierpnia 2021 r. (do 26 sierpnia 2021 r. w terminie uzupełniającym)  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

§  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

§  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

§  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się