2021-04-13

Regulamin Rekrutacji dla Absolwentów Szkół Podstawowych

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

40-358 Katowice, ul. Hallera 60

tel./fax. 32 2569934 , 322569291

email: sekretariat@zshkatowice.pl


REGULAMIN REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 1327 z 2020 r., z późn. zm.)

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.  ze zmian.),

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019r. (Dz. U. z 2019r poz. 1737) w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

5.    Komunikatu Śląskiego Kuratora Oświaty NrWE-KZ.537.9.2021z dnia 27 stycznia 2021r.

 

                                                                      §1.

 

Informacje ogólne

1.  Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w roku szkolnym 2021/22dla absolwentów szkół podstawowych prowadzi rekrutację drogą elektroniczną do:

 

 

5-letniego Technikumnr 5kształcącego w zawodach:

-        Technik handlowiec

-        Technik księgarstwa

 

3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3kształcącej w zawodzie:

-        Sprzedawca

 

2.  Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Handlowych.

 

3.  Szkoła kandydata, który bierze udział w elektronicznej rekrutacji, zakłada mu konto
i podaje hasło dostępu. Kandydaci, których szkoły nie uczestniczą w naborze elektronicznym, samodzielnie zakładają sobie konta na stronie:  http://www.slaskie.edu.com.pl lub korzystają z pomocy sekretariatu Zespołu Szkół Handlowych.

 

4.  Do szkoły będą przyjmowani kandydaci którzy:

a.      posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

b.      posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

§2

Podstawowe kryteria przyjęć

 

Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty

a.      Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach:

·         z języka polskiego, matematyki – mnoży się razy 0,3.

·         jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświat oraz z języka obcego nowożytnego– mnoży się razy 0,2

 

 

b.      W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

                                           i.      języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;

                                         ii.      języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia oceny wyrażonej
w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

c.       W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty,  przelicza się na punkty:

                                           i.      języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;

z danego przedmiotu z którego jest przeprowadzany egzamin oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

 

d.      W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia z których przeprowadzany jest egzamin, przeliczane się na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się 20 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

dobrym – przyznaje się 13 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

e.      W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

 przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 usta-wy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

w sposób określony:

Przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się 20 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

dobrym – przyznaje się 13 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

2.  Oceny na świadectwie szkolnym: język polski, matematyka, historia i informatyka. Możliwe do uzyskania punkty:

a.      dopuszczający       – 2 punkty

b.      dostateczny          – 8 punktów

c.       dobry                    – 14 punktów

d.      bardzo dobry        – 17 punktów

e.      celujący                – 18 punktów

 

3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem– 7 punktów

 

 

4.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:

a.      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim :

                                                              i.      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

                                                          iii.      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

b.      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na ustawy o systemie oświaty:

                                                              i.      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

                                                          iii.      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 

c.        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

                                                              i.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

                                                          iii.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

                                                           iv.      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

                                                             v.      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

                                                           vi.      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

d.      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

                                                              i.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

                                                          iii.      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

                                                           iv.      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

                                                             v.      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

                                                           vi.      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 

e.      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

                                                              i.      międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

                                                            ii.      krajowym - przyznaje się 3 punkty,

                                                          iii.      wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

                                                           iv.      powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatuprzyznaje się 3 punkty.

 

6.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przyjmowani są
w pierwszej kolejności.

 

7.  Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału
w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

§3.

Kryteria przyjęć w przypadku równorzędnych wyników:


Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

  • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczych oraz osoby objęte pieczą zastępczą,
  • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  • Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata

Powyższe kryteria są równorzędne.

 

 

§ 4. Wymagane dokumenty

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

2.      Po zakwalifikowaniu do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3.      2 podpisane zdjęcia,

4.      Karta zdrowia ucznia – po ukończeniu szkoły podstawowej.

§5

Terminy rekrutacji

Rekrutacja główna:

·         Od dnia 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejwraz z dokumentami – nabór elektroniczny,

·         Od dnia 25 czerwca do14 lipca 2021r do godz. 15:00- uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

·         Dnia 22 lipca 2021r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

·         Od dnia 17 maja do 26 lipca 2021r – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

·         Od dnia 23 do 30 lipca 2021r do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.*

·         2 sierpnia  2021r do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

*        W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.  Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Terminy rekrutacji uzupełniającej do oddziałów dysponującymi wolnymi miejscami:

·         Od 3 do 5 sierpnia 2021r- składanie wniosków, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

·         16 sierpnia 2021r - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,

·         Od 3 do 13 sierpnia 2021r -  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

·         Od 17 do 20 sierpnia 2021rdo godz. 15:00– potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu.

·         Dnia 23 sierpnia 2021r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

§ 6.

Zasady odwołania od wyników postępowania rekrutacyjnego

1.    W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3.    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się