2015-04-10

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach

 

Informacja o prowadzonych rejestrach

-  Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

- Rejestr Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

-  Rejestr postanowień Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

-  Rejestr skarg i wniosków

-  Rejestr Zamówień Publicznych 
Dane zawarte w rejestrze zamówień publicznych udostępniane są na wniosek

-  Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych

-  Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich

-  Rejestr wydanych indeksów

-  Rejestr wydanych duplikatów świadectw

-  Rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich

-  Rejestr odebranych dokumentów uczniowskich

-  Rejestr aktów i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli

-  Rejestr korespondencji

-  Rejestr upoważnień

-  Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

-  Rejestr druków ścisłego zarachowania

 

Rejestry do wglądu w sekretariacie szkoły

 

Informacja o prowadzonych ewidencjach

-  Księga uczniów

-  Ewidencja dochodów i wydatków

 

Informacja o prowadzonych archiwach

Archiwum

Arkusze ocen

Akta osobowe i płacowe
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. 
Zainteresowana osoba jest listownie powiadomiona o jej wynikach. 
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.
Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych i płacowych.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentów może składać podania pisemnie lub osobiście. Podania oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86 poz. 960 z póź. zm. art. 2) nie podlegają opłacie. Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły

 

Majątek Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach na dzień 31.12.2014 r.

 

 

Majątek szkoły o łącznej wartości

 

789.334,06 zł

w tym:

Środki trwałe

  33.002,00 zł

Pozostałe środki trwałe

617.648,91 zł

Wartości niematerialne i prawne

9.017,06 zł

Zbiory biblioteczne

129.666,09 zł

 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach ul. Gen. Józefa Hallera 60, 40-039 Katowice.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. 
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Godziny przyjmowania interesantów:

 od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1800  
 piątek 800 - 1500