2015-04-10

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach

 

Informacja o prowadzonych rejestrach

-  Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

- Rejestr Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

-  Rejestr postanowień Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

-  Rejestr skarg i wniosków

-  Rejestr Zamówień Publicznych 
Dane zawarte w rejestrze zamówień publicznych udostępniane są na wniosek

-  Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych

-  Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich

-  Rejestr wydanych indeksów

-  Rejestr wydanych duplikatów świadectw

-  Rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich

-  Rejestr odebranych dokumentów uczniowskich

-  Rejestr aktów i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli

-  Rejestr korespondencji

-  Rejestr upoważnień

-  Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

-  Rejestr druków ścisłego zarachowania

 

Rejestry do wglądu w sekretariacie szkoły

 

Informacja o prowadzonych ewidencjach

-  Księga uczniów

-  Ewidencja dochodów i wydatków

 

Informacja o prowadzonych archiwach

Archiwum

Arkusze ocen

Akta osobowe i płacowe
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. 
Zainteresowana osoba jest listownie powiadomiona o jej wynikach. 
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.
Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych i płacowych.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentów może składać podania pisemnie lub osobiście. Podania oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86 poz. 960 z póź. zm. art. 2) nie podlegają opłacie. Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły

 

Majątek Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach na dzień 31.12.2014 r.

 

 

Majątek szkoły o łącznej wartości

 

789.334,06 zł

w tym:

Środki trwałe

  33.002,00 zł

Pozostałe środki trwałe

617.648,91 zł

Wartości niematerialne i prawne

9.017,06 zł

Zbiory biblioteczne

129.666,09 zł

 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach ul. Gen. Józefa Hallera 60, 40-039 Katowice.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. 
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Godziny przyjmowania interesantów:

 od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1800  
 piątek 800 - 1500

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się