2021-04-13

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe


§ 2.

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

 

§ 3.

1.      Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2.      Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3.      W sytuacjach wyjątkowych jak np. sytuacja czasowego ograniczenia działalności szkół, zagrożenia epidemiologicznego możliwe jest przeprowadzenie rady przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, komunikatorów, platform internetowych.

§ 4

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 2. Szkole – należy przez to rozumieć  Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
  w Katowicach.
 3. Statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu, odpowiednio statuty Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3  oraz Technikum nr 5
 4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 5. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,
 6. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 7. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,
 9. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,

 

Rozdział II

Cele rady rodziców

§ 4.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3, której celem jest:

 

 1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi
  i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

 

 1. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

 

 

 

Rozdział III

Zadania i kompetencje rady rodziców

 

§ 5.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 6.

1.       Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.       Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7.

 1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

 

§ 8.

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

§ 9.

1.      Rada Rodziców ma prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela.

2.      Rada Rodziców ma prawo do zaopiniowania oceny pracy nauczyciela

§ 10.

 1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
 3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 11.

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 12.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

§ 13.

 

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 14.

 

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 15.

 

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

 

Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów

§ 16.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
  w każdym roku szkolnym.
 2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się
  z trzech rodziców uczniów danego oddziału. Dopuszcza się wybór 2-osobowej rady oddziałowej.
 3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch
 8. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 9. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 10. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 11. Komisja skrutacyjna podlicza głosy i podaje wynik głosowania.
 12. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów – maksymalnie 3.
 13. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 14. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje wychowawcy.
 15. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 17.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielami rad oddziałowych do Rady Rodziców są przewodniczący rad oddziałowych wybrani na pierwszym zebraniu rodziców.
 3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 5. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.
 6. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 17
 7. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:

1)      przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

2)      przeprowadzenie głosowania,

3)      policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 3. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 4. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Struktura rady rodziców

§ 17.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:

1)      przewodniczący,

2)      zastępca przewodniczącego,

3)      skarbnik,

4)      członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów

5)      komisja rewizyjna – 2 osobowa.

 1. Kadencja Prezydium trwa rok.
 2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 3. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

 

Rozdział VI

Zasady działania rady rodziców

 

§ 18.

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.
 4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
 7. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania
  i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 8. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

 

§19.

 1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 

§ 20.

1.      Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

2.      Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

 

1)      numer, datę i miejsce zebrania,

2)      listę osób obecnych podczas zebrania,

3)      stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

4)      przebieg obrad,

5)      streszczenie wystąpień oraz wnioski,

6)      treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,

7)      podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 21.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 3. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 4. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.
 5. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły:
  1. wycieczki szkolne,
  2. nagrody dla uczniów,
  3. imprezy szkolne,
  4. ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne,
  5. inne.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 22.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

 

 

 

Katowice, dn. 04.09.2020

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się