2021-04-13

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe


§ 2.

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

 

§ 3.

1.      Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2.      Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3.      W sytuacjach wyjątkowych jak np. sytuacja czasowego ograniczenia działalności szkół, zagrożenia epidemiologicznego możliwe jest przeprowadzenie rady przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, komunikatorów, platform internetowych.

§ 4

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 2. Szkole – należy przez to rozumieć  Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
  w Katowicach.
 3. Statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu, odpowiednio statuty Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3  oraz Technikum nr 5
 4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 5. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,
 6. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 7. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,
 9. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,

 

Rozdział II

Cele rady rodziców

§ 4.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3, której celem jest:

 

 1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi
  i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

 

 1. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

 

 

 

Rozdział III

Zadania i kompetencje rady rodziców

 

§ 5.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 6.

1.       Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.       Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7.

 1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

 

§ 8.

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

§ 9.

1.      Rada Rodziców ma prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela.

2.      Rada Rodziców ma prawo do zaopiniowania oceny pracy nauczyciela

§ 10.

 1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
 3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 11.

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 12.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

§ 13.

 

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 14.

 

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 15.

 

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

 

Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów

§ 16.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
  w każdym roku szkolnym.
 2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się
  z trzech rodziców uczniów danego oddziału. Dopuszcza się wybór 2-osobowej rady oddziałowej.
 3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch
 8. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 9. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 10. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 11. Komisja skrutacyjna podlicza głosy i podaje wynik głosowania.
 12. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów – maksymalnie 3.
 13. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 14. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje wychowawcy.
 15. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 17.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielami rad oddziałowych do Rady Rodziców są przewodniczący rad oddziałowych wybrani na pierwszym zebraniu rodziców.
 3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 5. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.
 6. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 17
 7. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:

1)      przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

2)      przeprowadzenie głosowania,

3)      policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 3. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 4. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Struktura rady rodziców

§ 17.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:

1)      przewodniczący,

2)      zastępca przewodniczącego,

3)      skarbnik,

4)      członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów

5)      komisja rewizyjna – 2 osobowa.

 1. Kadencja Prezydium trwa rok.
 2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 3. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

 

Rozdział VI

Zasady działania rady rodziców

 

§ 18.

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.
 4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
 7. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania
  i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 8. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

 

§19.

 1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 

§ 20.

1.      Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

2.      Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

 

1)      numer, datę i miejsce zebrania,

2)      listę osób obecnych podczas zebrania,

3)      stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

4)      przebieg obrad,

5)      streszczenie wystąpień oraz wnioski,

6)      treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,

7)      podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 21.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 3. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 4. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.
 5. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły:
  1. wycieczki szkolne,
  2. nagrody dla uczniów,
  3. imprezy szkolne,
  4. ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne,
  5. inne.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 22.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

 

 

 

Katowice, dn. 04.09.2020

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..