2021-04-12

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

 

Uchwalono na podstawie:

 1. art. 69 - 74 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019, poz.1148 z póź. zmian.)
 2.  § 9 ust.3 pkt. 15 Statutu Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zadania, organizację i tryb pracy Rady Pedagogicznej
  w Zespole Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach.

 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 

 1. ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 2. szkole –należy przez to rozumieć Zespół Szkół Handlowych im. B. Prusa
  w Katowicach
 3. statucie– należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Handlowych
 4. nauczycielu– należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego,
 5. organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Miasto Katowice
 6. organie nadzorującym– należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty
  w Katowicach

§ 2

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoływ zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 3

 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

§ 4

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. wszyscy nauczycielezatrudnieni w szkole.

 

Rozdział II

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

§ 5

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności:
 2. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,
 4. wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 5. warunkowe promowanie do klasy programowo wyższej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców
 7. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 8. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, słuchaczy,
 10. ustalanie regulaminu swojej działalności,
 11. uchylanie, zatwierdzanie statutu i zmian w statucie,
 12. zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 13. przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2. organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  3. projekt planu finansowego,
  4. wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  5. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

        i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 1. uzgadnianie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 2. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 3. wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału przedmiotów, ujętych w planie nauczania w zakresie rozszerzonym,
 4. nadanie imienia szkole,
 5. opiniowanie kandydatur na stanowiska kierownicze w szkole,
 6. delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
 7. ocenę pracy dyrektora szkoły,
 8. wniosek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
 9. zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,
 10. wysokość i warunki przyznania szkolnego stypendium lub nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia,
 11. zaopiniowanie propozycji dotyczących form realizacji zajęć wychowania fizycznego z godzin przeznaczonych do wyboru przez uczniów,
 12. indywidualny tok lub program nauki, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
 13. propozycję przedłużenia okresu nauki ucznia niepełnosprawnego.

 

Rozdział III

Zadania przewodniczącego i członków Rady Pedagogicznej

 

§ 6

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania w formie komunikatu.

 

 1. Dyrektor szkołyprzedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
  1. realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,
  2. wstrzymania realizacji uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
  3. analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,
  4. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności jej członków,
  5. zapoznawania członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 

 

§ 7

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania postanowień prawa oświatowego, wewnętrznych uregulowań prawnych szkoły oraz Zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 2. Czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów, do których został powołany. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Zapoznania się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.
 4. Realizowania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.
 5. Składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań.
 6. Nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które objęte są tajemnicą służbową.
 7. Nieujawniania spraw omawianych w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste, godność oraz dobre imię pracowników szkoły, słuchaczy a także uczniów lub ich opiekunów.
 8. Godnego zachowania w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, umożliwiającego sprawną realizację przyjętego porządku posiedzenia.
 9. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
 10. Prezentowania postawy służącej kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

 

§ 8

 

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. Planowanie oraz organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Śródroczne, semestralne, roczne i końcowe analizowanie oraz ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki, a także materialnych warunków pracy szkoły.
 3. Uchwalanie i zatwierdzanie wewnątrzszkolnych aktów normatywnych zgodnych
  z przepisami prawnymi.
 4. Współpracowanie z opiekunami uczniów.
 5. Kształtowanie właściwych postaw etycznych, zawodowych i obywatelskich swoich członków.

 

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

 

§ 9

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  2. w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, słuchaczy
  3. po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  4. w miarę bieżących potrzeb.

 

 1. Zebrania mogą być organizowane:

 

 1. z inicjatywy dyrektora szkoły,
 2. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. organu prowadzącego szkołę,
 4. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym.
 2. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.
 3. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.
 5. Rada Pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek może organizować spotkania i podejmować decyzje zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

§ 10

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, związanej z ich działalnością lub współpracą ze szkołą.
 3. Osoby zaproszone, niebędące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału
  w głosowaniach.

 

§ 11

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

 

§ 12

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwał decyduje głos przewodniczącego.
 3. Uchwały podejmowane są głównie w trybie jawnym, w określonych w § 14 przypadkach stosuje się tryb tajny.

§ 13

 

 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

 

§ 14

 1. W głosowaniach tajnych podejmuje się uchwały:
 2. w sprawach, których wymagają tego przepisy prawa,
 3. w sprawach personalnych dotyczących członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły,
 4. na zarządzenie prowadzącego zebranie,
 5. na wniosek członka Rady Pedagogicznej poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/2 liczby obecnych na zebraniu, po uprzednim jawnym głosowaniu nad przyjęciem tajności głosowania.
 6. W celu ustalenia wyników głosowania tajnego Rada Pedagogiczna powołuje w głosowaniu jawnym trzyosobową komisję skrutacyjną. Komisja sprawdza i rozdaje karty do głosowania oraz instruuje o technice głosowania.
 7. Głosy oddawane są do urny w obecności co najmniej dwóch członków komisji.
 8. Komisja ogłasza ustalone wyniki głosowania, które odnotowuje się w protokole.
 9. Opieczętowane przez komisję karty do głosowania Przewodniczący Rady Pedagogicznej przechowuje do dnia zatwierdzenia protokołu.

 

§ 15

 

 1. Przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej
  z przepisami prawa:
  1. o wstrzymaniu wykonania uchwały przewodniczący niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego,
  2. organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,
  3. rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego w sprawie uchylenia uchwały jest ostateczne.
 2. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów lub słuchaczy rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 3. W przypadku, gdy Dyrektor Szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów lub słuchaczy rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Zadania organu prowadzącego wykonuje Prezydent Miasta Katowice.
 4. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły lub sytuacjach nadzwyczajnych dopuszcza się formę głosowania elektronicznego lub w trybie obiegowym.

 

 

 

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 16

 1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
 3. W protokole zamieszcza się zwięzły opis omawianych spraw i podjętych ustaleń zgodnie z porządkiem obrad. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni od daty posiedzenia; podpisywany jest on przez przewodniczącego oraz sekretarza i zostaje wyłożony
   w sekretariacie szkoły przez okres 2 tygodni w celu zapoznania się z jego treścią przez członków Rady Pedagogicznej.
 4. Każde kolejne zebranie Rady rozpoczyna się od informacji o przyjęciu protokołu
  z poprzedniego posiedzenia i ewentualnej informacji o zgłoszonych poprawkach. – Jeśli do przewodniczącego Rady nie wpłyną pisemne uwagi w okresie 2 tygodni od napisania protokołu. W przypadku zgłoszenia poprawek przyjmuje się je zwykłą większością   głosów i wpisuje na początku nowego protokołu. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
 5. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:
 6.  datę zebrania,
 7. liczbę uczestników zebrania oraz stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw.  quorum,
 8. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
 9. zatwierdzony porządek zebrania,
 10. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania (jeśli protokół został napisany i minął czas na zapoznanie się z protokołem i zgłaszanie poprawek)
 11. przebieg zebrania,
 12. numery podjętych uchwał,
 13. treść zgłoszonych i zatwierdzonych do realizacji wniosków,
 14. załączniki (lista obecności, podjęte uchwały, wystąpienia prelegentów, plany pracy, sprawozdania, regulaminy itp.)
 15. podpisy przewodniczącego i protokolanta.
  1. Drobne poprawki nanosi się na wydruku protokołu długopisem i potwierdza podpisem dyrektora lub sekretarza Rady Pedagogicznej
  2. Protokoły zebrań sporządzane są w formie wydruku komputerowego wg ustalonego szablonu.
  3.  Strony protokołu są numerowane. Każdą stronę protokołu podpisuje sekretarz Rady
   i przewodniczący Rady.
  4. Wydruki protokołów są przechowywane w segregatorze, ułożone w porządku numerycznym.  Raz w roku (po zakończeniu roku kalendarzowego) protokoły są oddawane do oprawy – powstaje księga protokołów:
  5. na pierwszej stronie księgi protokołów zamieszcza się adnotację „Księga zawiera... (podać liczbę) protokołów rady pedagogicznej z roku...”
  6. na końcu księgi protokołów zamieszcza się adnotację „Księga zawiera następujące protokoły rady pedagogicznej (wymienić numer protokołu, z dnia ..., liczbę stron, rodzaj i liczbę załączników).”

10.  Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej są tajne, a księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

11.  Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

 

§ 17

 1. Sekretarza zebrania wyznacza przewodniczący Rady Pedagogicznej spośród powołanych na początku roku sekretarzy Rady Pedagogicznej. W razie nieobecności sekretarzy przewodniczący wskazuje protokolanta spośród obecnych członków Rady.
 2. Dyrektor szkoły powołuje sekretarzy Rady Pedagogicznej na okres stały lub na okres roku szkolnego.

 

§ 18

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach dniu 20 kwietnia 2020 roku.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..