2015-04-10

Program rozwoju szkoły

Program rozwoju

 Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach

 w roku szkolnym 2013/2014

 

 


Misja szkoły:

 

„Nowi ludzie prace swe i dnie przywiodą,

Dzięki ludzkiemu sercu (bo przez nie żyjemy),

Z całą jego czułością, radością i trwogą

We mnie obudzić może najmniejszy kwiat z ziemi

Myśli, co leżą głębiej, niż łzy sięgnąć mogą.”

                         William Wordsworth
Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę 
i pracę. 
Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. 
Jesteśmy szkołą bezpieczną, nasze bezpieczeństwo zapewnia nam kadra szkolna i zainstalowany monitoring wizyjny.
 Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. 
Wpajamy wartości etyczne i moralne. 
Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. 
Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

czyli:

 • bezpieczeństwo;
 • przyjaźń i partnerstwo;
 • wzajemny szacunek, tolerancja i pomoc;
 • radość i zabawa;
 • twórcze działanie;
 • pozytywne myślenie;
 • poszukiwanie wartości moralnych;
 • zaangażowanie w naukę;
 • rozwijanie własnych zdolności.

 

 

 

 

 

 

 

Obszar

Cele ogólne

Zadania szczegółowe

Osoby odpowiedzialne

Terminy

Ewaluacja

Kto?

W jaki sposób?

 

 

 

 

K

 

S

 

Z

 

T

 

A

 

Ł

 

C

 

E

 

N

 

I

 

E

 

 

 

 1. Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje realizację celów i zadań ujętych w podstawie programowej

 

1.1  Uzupełnienie i uaktualnienie  zestawu

       programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników dla szkół

       wchodzących w skład zespołu

Nauczyciele uczący- koordynatorzy – wychowawcy klas

06.2014

dyrektor

Dokumentacja -szkolny zestaw programów nauczania

1.3 Gromadzenie opinii o szkolnym zestawie

      programów nauczania

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Realizacja ciągła

Zespoły przedmiotowe

Analiza na spotkaniach zespołów

1.4  Wdrażanie programów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Nauczyciele uczący danych przedmiotów

Rok szkolny

Zespół przedmiot.

Ogólnokształcących i zawodowych

dokumentacja

1.5 Kontrola realizacji podstawy programowej        

      kształcenia ogólnego i zawodowego

dyrektor

Rok szkolny

Dyrektor,

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 1. Proces oceniania jest przemyślany i zmierza do poprawy efektów kształcenia

 

2.1 Zapoznanie społeczności szkolnej z WSO

Wychowawcy klas i opiekunowie semestrów

Zebrania z rodzicami

Lekcje wychowaw. na początku roku szkolnego

dyrektor

Dokumentacja - wpisy  w dziennikach lekcyjnych, protokół RP, zarządzenie dyrektora

2.2  Monitorowanie    zasad

       oceniania zachowania

Zespół wychowawczy

I 2014

VI 2014

Zespół ds. ewaluacji

Analiza badania i raportu

2.3 Monitorowanie przestrzegania zasad WSO

dyrektor

Rok szkolny

dyrektor

Dokumentacja szkolna

2.4  Badanie wpływu wprowadzonych do

Statutu  zmian i programu naprawczego na frekwencję 

       uczniów.

Zespół ds. frekwencji

Wg harmonogramu badań

J. Kwaśniewicz

Dzienniki lekcyjne

Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się

 

3.1 Zapoznanie uczniów i rodziców

      z wymaganiami edukacyjnymi

 

Nauczyciele

Wrzesień 2013

J. Kwaśniewicz dyrektor

Dzienniki lekcyjne,

Zeszyty uczniowskie

3.2 Przygotowanie planów wynikowych z

      poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem podstawy programowej i ich

      dostępność w bibliotece szkolnej

nauczyciele

 Do 6 września 2013

dyrektor

Przegląd planów

3.3 Badanie stosowania różnorodnych form,

       metod i środków dydaktycznych w 

       procesie  nauczania

Kadra kierownicza

 

 

 

Wg harmonogramu obserwacji

 

dyrektor

sprawozdanie

3.4 Zapewnienie pomocy psychologiczno –

pedagogicznej

 

 

Pedagog szkolny

Cały rok

pedagog

Dziennik pedagoga

3.5.  Organizacja  zajęć dodatkowych w

        ramach godzin, których mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 lit. a i b ustawy  Karta Nauczyciela

 

Nauczyciele

Cały rok

 

 

dyrektor

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

3.6  Wdrażanie systemu wspomagania przez szkołę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

członkowie rady pedagogicznej

Cały rok

dyrektor

Analiza działań

3.7 Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

 

Nauczyciele

Cały rok

dyrektor

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, sprawozdanie

3.8 Monitorowanie kariery szkolnej uczniów-laureatów konkursów przedmiotowych

 

 

Nauczyciele

Cały rok

dyrektor

 

3.9 Zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym problemy w nauce opieki psychologiczno-pedagogicznej

 

Pedagog

dyrektor

Cały rok

dyrektor

notatki

3.10 Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz udzielania pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym

 

 

dyrektor

Cały rok

dyrektor

 

 

3.11Prowadzenie zajęć lekcyjnych w  pracowni komputerowej

nauczyciele

Cały rok

dyrektor

Wpisy w dzienniku

4. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenie efektywności kształcenia

4.1 Realizacja międzynarodowego projektu pt. „Zmieniaj nawyki na lepsze” – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Dyrektor

koordynator

01.05.2013-31.12.2015r.

koordynator

Umowa o współpracy

4.1   Opracowanie terminarza i zakresu diagnoz sprawdzających przyrost wiedzy i umiejętności uczniów

Przewodniczący zespołu ds. pomiaru dydaktycznego

X 2013

dyrektor

Dokumentacja- harmonogram diagnoz

4.2   Przeprowadzenie diagnoz w poszczególnych zespołach klasowych

zespół ds. pomiaru dydaktycznego

Zgodnie z harmonogramem

dyrektor

Po każdym semestrze analiza przeprowadzonych diagnoz

4.3   Zbadanie stanu wiedzy i umiejętności uczniów na początku klasy pierwszej z języka polskiego, matematyki i języka obcego w T, ZSZ

Nauczyciele uczący danych przedmiotów

IX 2013

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Dokumentacja przeprowadzonych badań

4.4   Przeprowadzenie sprawdzianów w zakresie czytania ze zrozumieniem

przewodniczący zespołów przedmiotowych

Raz na kwartał

dyrektor

Wpisy w dziennikach. Dokumentacja przeprowadzonych sprawdzianów

4.5   Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego .

Nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych

Luty/marzec

lub w terminie ustalonym przez OKE

dyrektor

Dokumentacja klas

4.6   Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu przedmiotów zawodowych, członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

X 2013

 

 

 

 

 

 

 

Przew. Komisji Przedmiotów Zawodowych

Analiza działań podjętych w ramach programu,

wyniki egzaminu w sesji wiosennej 2013

4.7   Kontynuacja działań  w ramach programu naprawczego w tym m. in. przeprowadzenie próbnego egzaminu zawodowego

Członkowie zespołu przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

 

III/IV 2014                                  

Przew. Komisji Przedmiotów Zawodowych

 

5. Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów

5.1  Wprowadzenie do planów pracy    

       zespołów przedmiotowych  

       i przeprowadzenie  

       konkursów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Wrzesień 2013

Wdrażanie – cały rok zgodnie z harmonogramem

dyrektor

Analiza dokumentacji zespołów i przeprowadzonych konkursów

5.2 Udział uczniów w olimpiadach i

       konkursach przedmiotowych 

       międzyszkolnych

Przewodniczący zespołów

Cały rok

dyrektor

Bieżąca informacja o udziale i wynikach uzyskanych

5.3 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

-          przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych uczniom

-          systematyczna realizacja zajęć

        prezentacje osiągnięć uczniów

Opiekunowie kół 
i organizacji

 

IX

 

Cały rok szkolny

Zespół wychowawczy

Analiza dokumentacji

 

5.4 Przeprowadzenie badania losów  

      absolwentów z rocznika 2012/2013

Wychowawcy klas:

A. Kowolik

A. Lekston

E. łazowska

 

IX/X

dyrektor

Dokumentacja wychowawców

5.5  Wyniki egzaminu maturalnego i  

       egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

       zawodowe są porównywalne z wynikami

       uczniów szkół w województwie

Listopad  2013

 

Zespoły przedmiotowe

Przewodniczący Zespołów przedmiotowych

Protokół RP

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

1.Wdrażanie programu wychowawczego z uwzględnieniem potrzeb środowiska i przyjętego systemu wartości

1.1 Przedstawienie społeczności szkolnej programu wychowawczego szkoły oraz przedstawienie działań z tego zakresu w roku szkolnym 2012/2013

1.2 Wzmocnienie skoordynowanych działań wychowawczych w klasach młodzieżowych – udział wszystkich nauczycieli w zespole wychowawczym

 

Wychowawcy klas , opiekun SU, dyrektor

 

Wychowawcy klas

IX

 

 

 

Cały rok

Dyrektor

 

 

 

Zespół wychowawczy

Analiza dokumentacji – dzienniki, protokoły SU, RR, RP

 

Sprawozdanie

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów

2.1Zapoznanie uczniów z zasadami BHP w szkole

Wychowawcy klas

IX

dyrektor

Analiza dzienników

2.2Tworzenie właściwych warunków nauki pod względem sanitarnym, bezwzględne przestrzeganie zasad BHP

Dyrekcja, nauczyciele, szkolna służba bhp, pielęgniarka szkolna

Cały rok

Służba BHP

Przeglądy budynków

2.3Opracowanie  i stosowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich

J. Kwaśniewicz Nauczyciele dyżurujący

IX,

systematycznie

dyrektor

Wpisy w księdze zastępstw

2.4Zapewnienie uczniom pierwszej pomocyprzedmedycznej

Pielęgniarka szkolna

Cały rok

dyrektor

Analiza zapotrzebowań na środki medyczne, sprawozdania szkolnej służby zdrowia

2.5Organizacja dla uczniów kursu pierwszej pomocyprzedmedycznej

 

Dyrektor

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

Informacja o przeprowadzonym szkoleniu

 

2.6Badanie poziomu bezpieczeństwa w szkole

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa

wychowawcy

 

 

Cały rok

 

dyrektor

Sprawozdanie koordynatora

Protokół RP

 

2.7wdrażanie procedur dotyczących szybkiego i sprawnego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń

 

Pedagog szkolny

Cały rok

pedagog

Dziennik pedagoga

 

2.8 Prowadzenie edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadamianie im instrumentów prawnych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione.

 

Pedagog szkolny

Cały rok

pedagog

Dziennik pedagoga

Dzienniki lekcyjne

2.9 Aktualizowanie  w pracowniach komputerowych programów chroniących uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie

Nauczyciele przedmiotów informatycznych

 

Cały rok

 

dyrektor

 

2.10 Działania w ramach kampanii społecznej  „Szkoła bez przemocy”

Koordynator ds. bezpieczeństwa

Cały rok

pedagog

sprawozdanie

Zapewnienie wsparcia uczniom wymagającym dodatkowej opieki

3.1Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów

Wychowawcy klas, pedagog

Wrzesień/październik

dyrektor

Dokumentacja wychowawców, pedagoga

3.2Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Pedagog, zespół wychowawczy, dyrekcja

sukcesywnie

dyrektor

Dokumentacja pedagoga

3.3Zorganizowanie pomocy materialnej dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej

Rada Rodziców

Cały rok, w miarę potrzeb i środków

 

dokumentacja

3.4Współpraca z innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych

Pedagog, dyrekcja szkoły

Cały rok

dyrektor

dokumentacja

Poprawa frekwencji

4.1Kontynuowanie obowiązkowego comiesięcznego sporządzania wykazu uczniów  o najwyższej absencji z podziałem na absencję usprawiedliwiona i nieuspr. oraz z wykazem działań wychowawczych podjętych w celu zmniejszenia absencji

Wychowawcy klas

Do 10 każdego miesiąca

pedagog

Analiza wykazów i podejmowanie działań zgodnie ze statutem szkoły

4.2Zaplanowanie i realizacja działań przez Zespół ds. poprawy frekwencji

 

Zespół ds. poprawy frekwencji

IX, działania zgodnie z planem

Dyrektor, J. Kwaśniewicz

Analiza sprawozdań

4.3 Współpraca szkoły i rodziców w realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 lat

Wychowawcy

Pedagog

dyrektor

 

Cały rok

 

dyrektor

dokumentacja

4.4 Powiadamianie gmin  i policji o niespełnieniu obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tych gmin

 

Pedagog

dyrektor

 

Cały rok

 

dyrektor

dokumentacja

Wdrażanie programu profilaktyki

5.1Systematyczne podejmowanie działań ujętych w programie profilaktyki

 

pedagog

Cały rok

pedagog

dokumentacja

5.2Analiza realizacji działań w ramach programu profilaktyki

pedagog

Styczeń 2014

Czerwiec2014

pedagog

sprawozdanie

 

 

W szkole nie występują przejawy uprzedzeń i niesprawiedliwości

6.1Rozpowszechnianie wiedzy na  temat praw ucznia i praw człowieka

-          przeprowadzenie lekcji wychowawczych

-          dostępność konwencji o prawach dziecka, praw człowieka w bibliotece szkolnej

-          realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście praw człowieka

 

 

Wychowawcy klas

bibliotekarz

 

 

 

Cały rok

 

 

dyrektor

 

 

wpisy  w dziennikach

 

 

 

 

 

 

6.2Rekrutacja odbywa się na zasadach jasności zgodnie z statutem szkoły

 

 

Komisja rekrutacyjna

W okresie działalności komisji

dyrektor

 

Wzmocnienie wychowania patriotycznego i obywatelskiego

7.1 Kontynuacja  współpracy z organizacją kombatancką

7.2   Organizowanie uroczystości o charakterze rocznicowym

7.3   Organizowanie jednodniowych wycieczek naukowych w ramach poznawania swojego regionu

7.4   Organizowanie wyjść upamiętniających wydarzenia historyczne

7.5   Organizowanie wycieczek do miejsc kultu religijnego.

7.6   Uczestnictwo w sesjach poświęconych tematyce historii i kultury regionu

 

 

Opiekun SU

 

Przewodniczący Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących

 

Wychowawcy klas

 

 

Zgodnie z planem samorządu, zespołu wychowawczego

 

 

J. Kwaśniewicz

 

 

 

 

 

 

Wpisy w dzienniku

Sprawozdania

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

  

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOLY

KOMPETENCJE NAUCZYCIELI I ICH ROZWÓJ ZAWODOWY

1. Szkoła prowadzi ewaluację wewnętrzną

 

1.1  Powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

Dyrektor

 

Wrzesień 2013

 

Protokół RP

1.2 Opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej

Zespól ds. ewaluacji wewnętrznej

X

Przew. Zesp.

harmonogram

1.3. Opracowanie kryteriów i narzędzi do

       dokonania ewaluacji wewnętrznej

       szkoły

Zespól ds. ewaluacji wewnętrznej

XI

Przew. Zesp

 

1.4 Prowadzenie badania wybranych obszarów pracy szkoły

Zespól ds. ewaluacji wewnętrznej

Wg harmonogramu

dyrektor

Protokół RP

1.5  Opracowanie projektu programu rozwoju szkoły na rok 2014/2015uwzględniającego wyniki mierzenia jakości

Zespól ds. ewaluacji

sierpień 2014

dyrektor

 

2. .Szkoła wdraża wewnątrzszkolny system ewaluacji wewnętrznej

2.1  Analiza działań zawartych we wprowadzonym systemie ewaluacji wewnętrznej

przewodniczący

Listopad 2013

Marzec 2014

 

 

2.2  Modyfikacja systemu po analizie działań

zespoły

Rada pedagogiczna

 

 

wrzesień 2013

 

 

3.Nadzór pedagogiczny sprzyja podwyższaniu jakości pracy szkoły

 

3.1 Opracowanie harmonogramu obserwacji,

      kontroli w powiązaniu z planami rozwoju  

      zawodowego nauczycieli

dyrektor

IX

dyrektor

2 razy w roku analiza na plenarnym posiedzeniu RP

3.2 Zbieranie informacji o realizacji planów

      rozwoju zawodowego nauczycieli

       odbywających staż

Dyrektor

1 raz w ciągu semestru

dyrektor

Analiza sprawozdań nauczycieli, rozmowy

3.3 Zapoznanie rady pedagogicznej z

       wnioskami z prowadzonego nadzoru

dyrektor

2 razy w roku szkolnym na plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej

 

Protokoły RP

4.  Szkoła współpracuje ze środowiskiem i dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku

 

4.1Kontynuaja  współpracy z Miejskim Domem Kultury

J. Kwaśniewicz

Cały rok

dyrektor

Plany pracy szkoły, realizacja

4.2 Rozszerzanie działalnościwolontaryjnej 
w środowisku

Przewodniczący Zespołu wychowawczego, opiekunowie grupwolontaryjnych

Cały rok

dyrektor

Plan pracy wychowawczej na dany rok i jego realizacja

4.3 Ścisła współpraca z JST

Dyrektor,

 A. Lekston

Cały rok

 

 

4.4Powołanie zespołu ds. promocji szkoły

dyrektor

IX 2013

Przew. zespołu

Protokół RP

sprawozdanie

4.5 Opracowanie systemu i form promocji

 

      Wdrażanie zaplanowanych form promocji    

      szkoły

      Aktualizacja strony internetowej szkoły

Zespól ds. promocji szkoły

 

 

Z. Zawiska

X 2013

 

Cały rok- systematycznie

Dyrektor

 

Przewodniczący zespołu

Plany pracy, realizacja planów

 

Sprawdzanie aktualności strony internetowej

4.6 Zaplanowanie spotkań z rodzicami

4.7Pedagogizacja rodziców zgodnie z oczekiwaniami

4.8Systematyczna współpraca z Radą Rodziców

Dyrektor

 

 

Dyrektor szkoły

wrzesień 2012

wg zapotrzebowania.

cały rok

co najmniej 3 razy w roku

 

 

 

 

 

Protokoły Rady Rodziców

4.9 Upowszechnianie informacji na temat zrealizowanego programu Leonardo da Vinci

Koordynator, dyrektor

I semestr, zakończenie projektu listopad 2013r.

 

Raport końcowy

 

ZARZADZANIE I ORGANIZACJA

 

 1. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje i są zatrudnianie zgodnie  z nimi

 

1.1 Dokonanie przeglądu kadry nauczycielskiej  pod względem potrzeb wynikających ze zmian strukturalnych

 

 

Dyrektor

IV 2014

 

 

 1. Nauczyciele znają zasady oceniania ich pracy, przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych

2.1Przypomnienie zasad przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych

 

Dyrektor

Wrzesień 2013

Dyrektor

Protokoły RP

2.2Systematyczna aktualizacja przepisów regulujących zasady wynagradzania nauczycieli

Dyrektor

 

Cały rok

 

 

 1. Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli

 

3.1 Gromadzenie w bibliotece szkolnej informacji o formach doskonalenia

3.2 Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

3.3Opracowanie tematyki i harmonogramu WDN

3.4. Wdrożenie działań WDN

 

Dyrektor, bibliotekarz

 

Lider WDN

Lider WDN

 

Lider WDN, dyrektor

 

 

Systematycznie

 

Październik 2013

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

 

 

Plan WDN

 

Analiza dokumentacji protokoły RP, zespołów przedmiotowych

 1. Szkoła dba o wyposażenie

4.1 Systematyczny zakup nowych pomocy

      dydaktycznych i modernizacja bazy 

      dydaktycznej

4.2 Systematyczne uzupełnianie księgozbioru

4.3 Właściwe zabezpieczenie i utrzymanie 

      wyposażenia

 

dyrektor

nauczyciele

 

 

 

 

 

 1. Dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego

 

5.1 Przypomnienie zasad prowadzenia i

       wypełniania dokumentacji pedagogicznej

 

5.2. Staranne i systematyczne prowadzenie

       dokumentacji pedagogicznej

 

5.3 Kontrola dokumentacji

      pedagogicznej

 

dyrektor

 

Nauczyciele, wychowawcy

 

Dyrektor, J. Kwaśniewicz

Wrzesień 2013

 

 

Cały rok

 

 

Raz w miesiącu dzienniki, dwa razy w roku arkusze ocen

 

 

 1. Szkoła posiada sprawny system obiegu informacji

6.1Wdrażanie systemu obiegu informacji

 

6.2Badanie skuteczności obiegu informacji

 

 

Zespół kierowniczy

 

Cały rok systematycznie

V 2014

Dyrektor

 

 

 1. Szkoła posiada sprawny system gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych

7.1Sprawne wprowadzenie danych w ramach SIO

Zespół kierowniczy

IX 2013

III 2014