2022-07-15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy refernt

Katowice, dn. 04.07.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZY REFERENT

 

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach przy ulicy gen, J.Hallera 60

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika administracji

STARSZY REFERENT – 0,83etatu

Miejsce pracy – nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa; 40-358 Katowice, ul. Gen. J. Hallera 60

Stanowisko: STARSZY REFERENT

Wymiar czasu pracy: 0,83 etatu
Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę


Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1.      Posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.      Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

4.      Posiada biegłą znajomość języka polskiego w piśmie i mowie,

5.      Spełnia jeden z poniższych warunków

a.      posiada wykształcenie wyższe,

b.      posiada wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

1.      Biegle obsługuje programy komputerowe – pakiet biurowy Office, zna podstawy działania programu do obsługi sekretariatu szkolnego, potrafi obsługiwaćurządzenia biurowe,

2.      Wykazuje się podstawowa znajomością aktów prawnych dotyczących funkcjonowania szkoły,

3.      Sumiennie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki,

4.      Wykazuje umiejętność pracy w grupie, oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, 

5.      Jest dyspozycyjny i odpowiedzialny,

6.      Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,

7.      Wykazuje się gotowością do dokształcania i podnoszenia kwalifikacji,

8.      Jest sumienny i punktualny.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku starszy referent:

1.      Obsługa sekretariatu(prowadzenie rzeczowego wykazu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną, obsługa wpływającej i wychodzącej korespondencji, koordynowanie zakupów szkolnych, nadzorowanie przebiegu podpisanych umów ze szkołą, prowadzenie archiwum szkolnego, wystawianie i ewidencja delegacji służbowych, przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, prowadzenie dokumentacji księgowej ,  koordynowanie zakupów )

2.        obsługa uczniów i słuchaczy(prowadzenie pełnej dokumentacji uczniowskiej w formie papierowej i elektronicznej,  obsługa uczniów i słuchaczy w programie SIO, obsługa programów egzaminacyjnych, prowadzenie dokumentacji naborowej i egzaminów zewnętrznych, nadzór i prowadzenie dokumentacji w sprawie programów szkolnych - stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych, współpraca z instytucjami w sprawach uczniowskich

3.      nadzór nad stanem technicznym budynku szkolnego i sprzętu: (nadzór nad sprawami bhp i p.poż., koordynowanie okresowych inspekcji i przeglądów budynku szkolnego, organizacja prac związanych z utrzymaniem obiektu, terenu i otoczenia obiektu)

4.      inne prace zlecone przez dyrektora szkoły

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

-        wymiar zatrudnienia 0.83 etatu,

-        praca 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku,

-        praca w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w  budynku przy ul. Hallera 60,

-        budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami
w poruszaniu i przemieszczaniu,

-        podstawowym narzędziem pracy jest komputer, obsługa komputera powyżej
6 godzin dziennie,

Dodatkowe informacje:

Nabór na stanowisko starszego referenta w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach jest otwarty i konkurencyjny. Kandydat, który uzyska najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie zatrudniony z dniem 25 lipca 2022 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem starszego referenta.

Wymagane dokumenty:

-        kwestionariusz osobowy,

-        podanie o przyjęcie do pracy,

-        życiorys (CV)

-        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

-        kserokopie świadectw pracy/zaświadczeń o zatrudnieniu,

-        oświadczenie kandydata o niekaralności, oświadczenie kandydata o korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć do siedziby Zespołu:

osobiście  złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Handlowych (40-358 Katowice, ul. Hallera 60) lub przesłać  drogą elektroniczną: sekretariat@zshkatowice.pl lub listownie na adres:

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa, 40-358 Katowice, ul. Hallera 60

w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku  do godz.12.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zespół Szkół Handlowych w Katowicach (data wpływu do ZSH).

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

1.      Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2.      kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego. 

3.      informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w BIP na stronie szkoły zshkatowice.pl

4.      dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone;

5.      szkoła nie zwraca nadesłanych dokumentów;

6.      Wymaganie dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny,
CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpni 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 922).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 3,45%

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

ul. Hallera 60, Katowice

Tel. 32 2569934

email: sekretariat@zshkatowice.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych

im. Bolesława Prusa w Katowicach

Iwona Müller


  

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..