2015-04-10

Kontrole placówki

Kontrole placówki

 

Data kontroli

Instytucja kontrolująca

Problematyka kontroli

Wyniki  kontroli, zalecenia

Czerwiec 2005r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

Informacja na temat przeprowadzonego mierzenia

10.06 2005 r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Kontrola w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

Arkusz kontroli

15.02.2006 r.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Zaleceń nie wydano

Maj /czerwiec

2006r.

Urząd Miasta Katowic

Wydział Budżetu, Nadzoru i Kontroli

Kontrola kompleksowa za 2004 2005r.

Zalecenia:

-ograniczenie płatności gotówkowych,

-zamieszczanie na dokumentach daty

 zatwierdzenia dowodu  wypłat,

-prawidłowe  prowadzenie ksiąg  inwentarzowych

 pozostałych środków  trwałych

-ewidencjonowanie na „koncie 011-środki

 trwałe” składników  majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej  użyteczności dłuższej niż  rok przeznaczonych na  potrzeby jednostki

04.12.2006 r.

Urząd Miasta Katowice

Kontrola 5% dochodów oraz wydatków  w roku budżetowym 2006

Nie stwierdzono nieprawidłowości

11.06.2007 r.

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

Komenda Miejska Policji

w Katowicach

Urząd Miasta Katowice

Stan bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły

Zatrudnienie pedagoga na pełny etat

09.10.2007 r.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Zaleceń nie wydano

15.10.2007  – 19.10.2007

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Starszy wizytator -
mgr Ewa Matusik

Wizytacja Szkoły

 

16.01.2008 r.

Urząd Miasta Katowice

-Inspektor Referatu Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Niepublicznych Szkół
i Placówek Oświatowych – Katarzyna Stawska- Dudziak

Przedmiot kontroli:

-          dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi,

-          dokumentacja kadrowa prowadzona w szkole dla w/w pracowników

Zaleceń nie wydano

29.01.2008r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Starszy wizytator -
mgr Ewa Matusik

Badanie zasadności planowanej likwidacji 
Szkoły Policealnej Nr 4

 

27.05.2008 r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Starszy wizytator -
mgr Ewa Matusik

Kontrola w zakresie jakości i efektywności wdrażanego monitoringu wizyjnego

 

09.10.2008

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola sanitarna

Zaleceń nie wydano

21.10.2008

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia

Brak uwag i zaleceń

07.11.2008

Urząd Miasta Katowice

Kontrola 5% wydatków i dochodów w roku  2008

Bez uwag i zaleceń

15.01.2009r.

UM Katowice

Edyta Sobańska

Gospodarowanie ZFŚS

Zgodnie z art.6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dn 4.03.1994r. przekazywać środki na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego

18.02.2009r.

 Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

 nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw człowieka (kontrola)

Brak zaleceń

18.02.2009r.

 Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

 nadzór dyrektora szkoły nad realizacją praktycznej nauki zawodu

Brak zaleceń

15.05.2009r.

Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

Obserwacja ustnej części egzaminu maturalnego z języka angielskiego

 

28.05.2009r.

Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw człowieka (diagnoza)

Brak zaleceń

15.06.2009r.

Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Urszula Minta-Stanisławska

 

Obserwacja egzaminu zawodowego

 

03.11.2009r.

OKE w Jaworznie –
 mgr Kamila Jędryczka

Obserwacja próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

 

18.11 2009r.

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

Ewa Paszta

Ocena warunków do utrzymania higieny osobistej w szkole

Brak zaleceń

27.11.2009r.

Urząd Miasta Katowice – Magdalena Żaba

Kontrola 5% dochodów

i wydatków

Brak zaleceń

04.04.2010r.

ZUS o/Chorzów – insp.

Marek Marondel

Zgodnie z pozostawionym upoważnieniem

 

15.05.2010r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach – 
Renata Habryka

Obserwacja egzaminów ustnych z j. niemieckiego 
i z języka polskiego

 

08.10.2010r.

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach – 
ks. Jacek Błaszczok

Zgodnie z przedstawionym upoważnieniem

 

22.11.2010r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ocena pracy dyrektora

 

02.12.2010r.

07.12.2010

Wydział Edukacji 
UM Katowice -
Katarzyna Stawska-Dudziak

Ocena pracy dyrektora

 

15.02.2011

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

Renata Habryka

st. wizytator

Kontrola prawidłowości realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

 

 

15.02.2011

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

Renata Habryka

st. wizytator

Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin , o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2    KN

 

15.02.2011

Urząd Miasta Katowice

Anita Wołczew

Badanie audytowe obszaru wynagradzania za godz. ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne

 

06.05.2011

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

mgr Ilona Juszczyk

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego 
z języka obcego

 

19.06.2011

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

mgr Elżbieta Będkowska

st. wizytator

Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego

część pisemna

 

17.10.2011

PSSE Katowice

Anna Kubida

Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych

 

19.10.2011

ŚPWIS

Barbara Ochnik

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego

 

26.10.2011

Śląskie Kuratorium Oświaty

Małgorzata Jaros – 
st. wizytator

Krystyna Karolczyk-Tryba – st. wizytator

Sprawdzenie zgodności 
z przepisami prawa organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego

Zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zgodnie z§64 ust.4 rozporządzenia MEN z 30.04.2007r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz.U.Nr83, poz.562, 
z późn.zm.) powinien odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego, organizowanego przez komisję okręgową.

Zobowiązać do odbycia szkolenia, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie nowo powołanego zastępcy.

26.03.2012

Kuratorium Oświaty

mgr Joanna Cesarz-Łężak – starszy wizytator

Zgodność organizacji zajęć z w-frealizowanych w formie zajęć klasowo- lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach …(analiza dokumentacji)

Brak zaleceń

4.04.2012

KO Katowice

mgr Małgorzata Jaros– starszy wizytator

Kontrola w zakresie prawidłowości klasyfikowania i promowania, w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkoleponadgimnazjalnej

Brak zaleceń

11.04.2012

OIP, PIP Katowice

mgr inż. Katarzyna Rozlach – st. inspektor pracy

Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy

Nie wydano decyzji i poleceń

19.09.2012 –

26.10.2012

Andrzej Kaczmarek –inspektor Wydziału Audytu i Kontroli U.M. Katowice

Karina Bajura – podinspektor j.w.

Dotyczy 12 miesięcy 2011 r.

Realizacja planu dochodów

Realizacja planu wydatków

Gospodarowanie składnikami majątkowymi

Dok1 ,

Dok2 ,

Dok3

06.05.2013

Beata Borysiak

 PSSE Katowice

Ocena gabinetu profilaktyki zdrowotnej

brak zaleceń

07.05.2013

Paweł Habryka, Kuratorium Oświaty Katowice

Obserwacja egzaminu maturalnego z języka polskiego , część pisemna

brak zaleceń

18.06.2013

Agata Boryka, Kuratorium Oświaty Katowice

Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

brak zaleceń

 

17.03.2014

Śląska Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna - Janina Waś

Kontrola bieżącego stanu sanitarno higienicznego

Brak uwag i zaleceń

19.12.2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach - starszy wizytator Jerzy Walas

Zebranie informacji o szkole w związku z tworzeniem interaktywnej mapy szkół zawodowych

Nie dotyczy

22.01.2015

Śląska Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna - Barbara Ochnik, Monika Kaczmarek

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Brak uwag i zaleceń

23.01.2015

Kuratorium Oświaty w Katowicach - starszy wizytator Małgorzata Jaros, starszy wizytator Aleksandra Januszek

Uzgodnienie harmonogramu badań ewaluacji zewnętrzne

Nie dotyczy

19.02.2015 - 20.02.2015 / 23.02.2015 - 26.02.2015 / 11.03.2015

Kuratorium Oświaty w Katowicach - starszy wizytator Małgorzata Jaros, starszy wizytator Aleksandra Januszek

Ewaluacja zewnętrzna problemowa

Raport końcowy

05.10.2016r.

INFONET

Mikołaj Brodzki

Audyt oprogramowania i sprzętu komputerowego

Brak uwag i zaleceń

22.11.2016r.

Urząd Miasta Katowice

Wydział Audytu i Kontroli

Inspektor

Andrzej Kaczmarek

Kontrola gospodarki kasowej

Kontrola ad hoc kasy

Brak uwag i zaleceń

27.04.2017r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

wizytator

Aleksandra Januszek

Prawidłowość  prowadzonych przez szkołę działań  wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw

Brak uwag i zaleceń

26.05.2017r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

wizytator

Ilona Klimek

Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu

Brak uwag i zaleceń

04.09.2018r.

Urząd Miasta Katowice

Wydział Audytu i Kontroli

Inspektor

Anita Wołczew

Zadania audytowi:

Koszty ogrzewania jednostek organizacyjnych miasta Katowice

Brak uwag i zaleceń

30.01.2019r.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

st. asystent

Xymena Siemińska

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Brak uwag i zaleceń

07.06.2019r..

Kuratorium Oświaty w Katowicach

wizytator

Małgorzata Jaros

Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w zakresie kwalifikacji A.18

Brak uwag i zaleceń

06.03.2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

inspektor Bogusława Liszka

1.Prawidłowość i rzetelność oblicznia składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych skladek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnieńdo świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacacnie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o swiadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

brak uwag i  zaleceń
21.01.2021-11.03.2021 z przerwą 17-26.02.2021

Urząd Miasta Katowice

Wydział Audytu i Kontroli

Kierownik Referatu Kontroli Edyta Sobańska

 podinspektor Ewa Matysek

Realizacja planu dochodów

Realizacja planu wydatków

Sprawy organizacyjno-kadrowe

w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

 
29.06.2021

Sląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

starszy wizytator 

Obserwacja przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

 

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..