2015-04-10

Kontrole placówki

Kontrole placówki

 

Data kontroli

Instytucja kontrolująca

Problematyka kontroli

Wyniki  kontroli, zalecenia

Czerwiec 2005r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

Informacja na temat przeprowadzonego mierzenia

10.06 2005 r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Kontrola w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

Arkusz kontroli

15.02.2006 r.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Zaleceń nie wydano

Maj /czerwiec

2006r.

Urząd Miasta Katowic

Wydział Budżetu, Nadzoru i Kontroli

Kontrola kompleksowa za 2004 2005r.

Zalecenia:

-ograniczenie płatności gotówkowych,

-zamieszczanie na dokumentach daty

 zatwierdzenia dowodu  wypłat,

-prawidłowe  prowadzenie ksiąg  inwentarzowych

 pozostałych środków  trwałych

-ewidencjonowanie na „koncie 011-środki

 trwałe” składników  majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej  użyteczności dłuższej niż  rok przeznaczonych na  potrzeby jednostki

04.12.2006 r.

Urząd Miasta Katowice

Kontrola 5% dochodów oraz wydatków  w roku budżetowym 2006

Nie stwierdzono nieprawidłowości

11.06.2007 r.

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

Komenda Miejska Policji

w Katowicach

Urząd Miasta Katowice

Stan bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły

Zatrudnienie pedagoga na pełny etat

09.10.2007 r.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Zaleceń nie wydano

15.10.2007  – 19.10.2007

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Starszy wizytator -
mgr Ewa Matusik

Wizytacja Szkoły

 

16.01.2008 r.

Urząd Miasta Katowice

-Inspektor Referatu Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Niepublicznych Szkół
i Placówek Oświatowych – Katarzyna Stawska- Dudziak

Przedmiot kontroli:

-          dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi,

-          dokumentacja kadrowa prowadzona w szkole dla w/w pracowników

Zaleceń nie wydano

29.01.2008r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Starszy wizytator -
mgr Ewa Matusik

Badanie zasadności planowanej likwidacji 
Szkoły Policealnej Nr 4

 

27.05.2008 r.

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

Starszy wizytator -
mgr Ewa Matusik

Kontrola w zakresie jakości i efektywności wdrażanego monitoringu wizyjnego

 

09.10.2008

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola sanitarna

Zaleceń nie wydano

21.10.2008

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia

Brak uwag i zaleceń

07.11.2008

Urząd Miasta Katowice

Kontrola 5% wydatków i dochodów w roku  2008

Bez uwag i zaleceń

15.01.2009r.

UM Katowice

Edyta Sobańska

Gospodarowanie ZFŚS

Zgodnie z art.6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dn 4.03.1994r. przekazywać środki na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego

18.02.2009r.

 Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

 nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw człowieka (kontrola)

Brak zaleceń

18.02.2009r.

 Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

 nadzór dyrektora szkoły nad realizacją praktycznej nauki zawodu

Brak zaleceń

15.05.2009r.

Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

Obserwacja ustnej części egzaminu maturalnego z języka angielskiego

 

28.05.2009r.

Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Ewa Matusik

nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw człowieka (diagnoza)

Brak zaleceń

15.06.2009r.

Kuratorium Oświaty –wizytator 
 mgr Urszula Minta-Stanisławska

 

Obserwacja egzaminu zawodowego

 

03.11.2009r.

OKE w Jaworznie –
 mgr Kamila Jędryczka

Obserwacja próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

 

18.11 2009r.

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

Ewa Paszta

Ocena warunków do utrzymania higieny osobistej w szkole

Brak zaleceń

27.11.2009r.

Urząd Miasta Katowice – Magdalena Żaba

Kontrola 5% dochodów

i wydatków

Brak zaleceń

04.04.2010r.

ZUS o/Chorzów – insp.

Marek Marondel

Zgodnie z pozostawionym upoważnieniem

 

15.05.2010r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach – 
Renata Habryka

Obserwacja egzaminów ustnych z j. niemieckiego 
i z języka polskiego

 

08.10.2010r.

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach – 
ks. Jacek Błaszczok

Zgodnie z przedstawionym upoważnieniem

 

22.11.2010r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ocena pracy dyrektora

 

02.12.2010r.

07.12.2010

Wydział Edukacji 
UM Katowice -
Katarzyna Stawska-Dudziak

Ocena pracy dyrektora

 

15.02.2011

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

Renata Habryka

st. wizytator

Kontrola prawidłowości realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

 

 

15.02.2011

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

Renata Habryka

st. wizytator

Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin , o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2    KN

 

15.02.2011

Urząd Miasta Katowice

Anita Wołczew

Badanie audytowe obszaru wynagradzania za godz. ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne

 

06.05.2011

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

mgr Ilona Juszczyk

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego 
z języka obcego

 

19.06.2011

Kuratorium Oświaty 
w Katowicach

mgr Elżbieta Będkowska

st. wizytator

Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego

część pisemna

 

17.10.2011

PSSE Katowice

Anna Kubida

Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych

 

19.10.2011

ŚPWIS

Barbara Ochnik

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego

 

26.10.2011

Śląskie Kuratorium Oświaty

Małgorzata Jaros – 
st. wizytator

Krystyna Karolczyk-Tryba – st. wizytator

Sprawdzenie zgodności 
z przepisami prawa organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego

Zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zgodnie z§64 ust.4 rozporządzenia MEN z 30.04.2007r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz.U.Nr83, poz.562, 
z późn.zm.) powinien odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego, organizowanego przez komisję okręgową.

Zobowiązać do odbycia szkolenia, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie nowo powołanego zastępcy.

26.03.2012

Kuratorium Oświaty

mgr Joanna Cesarz-Łężak – starszy wizytator

Zgodność organizacji zajęć z w-frealizowanych w formie zajęć klasowo- lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach …(analiza dokumentacji)

Brak zaleceń

4.04.2012

KO Katowice

mgr Małgorzata Jaros– starszy wizytator

Kontrola w zakresie prawidłowości klasyfikowania i promowania, w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkoleponadgimnazjalnej

Brak zaleceń

11.04.2012

OIP, PIP Katowice

mgr inż. Katarzyna Rozlach – st. inspektor pracy

Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy

Nie wydano decyzji i poleceń

19.09.2012 –

26.10.2012

Andrzej Kaczmarek –inspektor Wydziału Audytu i Kontroli U.M. Katowice

Karina Bajura – podinspektor j.w.

Dotyczy 12 miesięcy 2011 r.

Realizacja planu dochodów

Realizacja planu wydatków

Gospodarowanie składnikami majątkowymi

Dok1 ,

Dok2 ,

Dok3

06.05.2013

Beata Borysiak

 PSSE Katowice

Ocena gabinetu profilaktyki zdrowotnej

brak zaleceń

07.05.2013

Paweł Habryka, Kuratorium Oświaty Katowice

Obserwacja egzaminu maturalnego z języka polskiego , część pisemna

brak zaleceń

18.06.2013

Agata Boryka, Kuratorium Oświaty Katowice

Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

brak zaleceń

 

17.03.2014

Śląska Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna - Janina Waś

Kontrola bieżącego stanu sanitarno higienicznego

Brak uwag i zaleceń

19.12.2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach - starszy wizytator Jerzy Walas

Zebranie informacji o szkole w związku z tworzeniem interaktywnej mapy szkół zawodowych

Nie dotyczy

22.01.2015

Śląska Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna - Barbara Ochnik, Monika Kaczmarek

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Brak uwag i zaleceń

23.01.2015

Kuratorium Oświaty w Katowicach - starszy wizytator Małgorzata Jaros, starszy wizytator Aleksandra Januszek

Uzgodnienie harmonogramu badań ewaluacji zewnętrzne

Nie dotyczy

19.02.2015 - 20.02.2015 / 23.02.2015 - 26.02.2015 / 11.03.2015

Kuratorium Oświaty w Katowicach - starszy wizytator Małgorzata Jaros, starszy wizytator Aleksandra Januszek

Ewaluacja zewnętrzna problemowa

Raport końcowy

05.10.2016r.

INFONET

Mikołaj Brodzki

Audyt oprogramowania i sprzętu komputerowego

Brak uwag i zaleceń

22.11.2016r.

Urząd Miasta Katowice

Wydział Audytu i Kontroli

Inspektor

Andrzej Kaczmarek

Kontrola gospodarki kasowej

Kontrola ad hoc kasy

Brak uwag i zaleceń

27.04.2017r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

wizytator

Aleksandra Januszek

Prawidłowość  prowadzonych przez szkołę działań  wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw

Brak uwag i zaleceń

26.05.2017r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

wizytator

Ilona Klimek

Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu

Brak uwag i zaleceń

04.09.2018r.

Urząd Miasta Katowice

Wydział Audytu i Kontroli

Inspektor

Anita Wołczew

Zadania audytowi:

Koszty ogrzewania jednostek organizacyjnych miasta Katowice

Brak uwag i zaleceń

30.01.2019r.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

st. asystent

Xymena Siemińska

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Brak uwag i zaleceń

07.06.2019r..

Kuratorium Oświaty w Katowicach

wizytator

Małgorzata Jaros

Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w zakresie kwalifikacji A.18

Brak uwag i zaleceń

06.03.2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

inspektor Bogusława Liszka

1.Prawidłowość i rzetelność oblicznia składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych skladek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnieńdo świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacacnie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o swiadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

brak uwag i  zaleceń
21.01.2021-11.03.2021 z przerwą 17-26.02.2021

Urząd Miasta Katowice

Wydział Audytu i Kontroli

Kierownik Referatu Kontroli Edyta Sobańska

 podinspektor Ewa Matysek

Realizacja planu dochodów

Realizacja planu wydatków

Sprawy organizacyjno-kadrowe

w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

 
29.06.2021

Sląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

starszy wizytator 

Obserwacja przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

 

 

Załączniki

  Kontrole od 09.04.2....05.2017.docx 10,98 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się